مجله سبک زندگی

۳ مطلب با موضوع «تعبیر خواب اشخاص» ثبت شده است

تعبیر خواب پیامبر ، دیدن پیغمبران در خواب چه تعبیری دارد ؟

دیدن پیغمبران در خواب نشانه ی رحمت و عزت است. اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد. چنانچه آن پیامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف اولی است.در متن زیر تعبیر خواب پیغمبران را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیغمبران ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیغمبران از نظر معبران

تعبیر خواب پیغمبران به روایت حضرت دانیال

اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین دلیل کند، لکن محنت و بلای وی در دنیا کمتر از آن بود. اگر دید که او محتشم و توانگر شد، نعمت دنیا بر وی فراخ شود، اما دین او تباه گردد.

انواع تعبیر خواب پیغمبران

تعبیر خواب به روایت امام صادق

«دیدن پیغمبر در خواب بر یازده وجه بود: رحمت. نعمت. عزت. بزرگی. دولت. ظفر. سعادت. ریاست. قوت. خیر دو جهانی. نیکوئی مردمان آن موضع و مقامی که در آنجا خواب دیده بود.»

تعبیر خواب اگر شما را با نام نیک بخوانند

تعبیر خواب پیغمبران به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند نام وی متغیر شد، چنانکه او را به نام نیک خواندند، چون محمد و محمود وسعید و صالح و علی و مثل این، دلیل بود که او را به ذکر خیر و نیکی یاد سازند. اگر به خلاف این دید، مردمان وی را به شر و بدی یاد کنند. اگر بیند او پادشاه یا امیر یا قاضی شد، دلیل که در شغل خویش عدل و انصاف نگاه دارد. اگر به خلاف این بیند، دلیل شر و بدی بود. جابر مغربی گوید: اگر بیند از حال صلاح به فساد مبدل شد، دلیل کند بر نجسی و ادباری. اگر به خلاف این بیند، دلیل شود بر سعد و اقبال دین و دنیای وی.

تعبیر خواب اگر پیغمبران را خشمگین ببینید

تعبیر خواب پیغمبران به روایت محمد بن سیرین

اگر پیغمبر را بیمار و خشمگین بیند، دلیل که اهل آن دیار، به حکم شریعت کار نکنند، و اگر تازه رو بیند، دلیل از اهل آن دیار راضی باشد و خیرات کنند و روان رسول از ایشان راضی باشد و اگر خواب دید که او پیغمبر شد، دلیل که او را رنج و سختی رسد، به مقدار مرتبه پیغمبری و پس از آن کارش نیکو شود.

تعبیر خواب اگر پیغمبران را شاد و مسرور ببینیم

تعبیر خواب پیامبر

تعبیر خواب پیغمبران  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد. چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف اولی است. روی هم رفته دیدن پیغمبران در خواب نیکو است.

تعبیر خواب دیدن حضرت یوسف در خواب

تعبیر خواب پیغمبران از نظر دانیال نبی

چنانچه در خواب حضرت یوسف (ع) را ببینید به تهمت ناحقی دچار می گردید و دچار رنج و غم و اندوه می گردید ولی عاقبت خوبی خواهید داشت و از همه رنجها و غمها نجات می یابید و دولت و عزت و رفعت می یابید و شاید هم از علم تعبیر خواب چیزی تحصیل نمایید .

حتما بخوانید » تعبیر خواب پری و فرشتگان

ساعد نیوز

تعبیر خواب پری و فرشتگان چیست؟

تعبیر خواب دیدن پری در جامه نیکو چیست؟تعبیر خواب دیدن فرشتگان چهار گانه چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم در میان پریان هستیم چیست؟تعبیر خواب دعوا کردن با فرشتگان چیست؟تعبیر خواب پرواز کردن با پری یا فرشته چیست؟تعبیر خواب اگر پری را زشت و غمگین ببینید چیست؟تعبیر خواب دیدن پری یا فرشته در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن فرشته در لباس زنانه چیست؟انواع تعبیر خواب پری چیست؟تعبیر خواب پری به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب پری از نظر حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب پری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم در میان پریان هستیم به روایت حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب دعوا کردن با فرشتگان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پری به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب پرواز کردن با فرشته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پری به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن فرشته در لباس زنانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پاسبان چیست؟

انواع تعبیر خواب پاسبان چیست؟تعبیر خواب همراه شدن با پاسبان چیست؟تعبیر خواب دادن چیزی به پاسبان چیست؟تعبیر خواب صحبت کردن با پاسبان چیست؟تعبیر خواب پاسبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب همراه شدن با پاسبان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دادن چیزی به پاسبان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب صحبت کردن با پاسبان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...