انواع تعبیر خواب انگشتان چیست؟تعبیر خواب مشت کردن انگشتان چیست؟تعبیر خواب آفت دیدن انگشتان پا چیست؟تعبیر خواب زرد شدن انگشتان چیست؟تعبیر خواب انگشتان به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب انگشتان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب چیست؟تعبیر خواب انگشتان به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب زرد شدن انگشتان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتان دست راست چیست؟تعبیر خواب انگشتان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن انگشتان در خواب نشانه فرزند و یاران است.اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد.اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد.در متن زیر تعبیر خواب انگشتان را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب انگشتان ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب انگشتان

تعبیر خواب انگشتان به روایت امام جعفر صادق

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند، دوم: برادر و برادرزادگان، سوم: خادمان، چهارم: یاران، پنجم: قوت، ششم: پنج نماز. اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد..

تعبیر خواب آفت دیدن انگشتان پا

تعبیر خواب انگشتان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب

تعبیر خواب انگشتان به روایت محمد بن سیرین

پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

تعبیر خواب زرد شدن انگشتان

زرد شدن انگشتان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها.

تعبیر خواب مشت کردن انگشتان

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او.

تعبیر خواب دیدن انگشتان دست راست

تعبیر خواب انگشتان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد.

ساعد نیوز