انواع تعبیر خواب بار از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب احساس خستگی از بار کشیدن چیست؟تعبیر خواب بارکشی برای دیگران چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بار کشیدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بارکشی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بار به مقدار زیاد در خواب نشانه ی خیر و نیکی است.اگر در خواب ببینید باری را می کشید که متعلق به خودتان است یعنی ازجایی شما سود می برید.بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند.در متن زیر تعبیر خواب بار را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بار ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بار از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری. در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش.

تعبیر خواب احساس خستگی از بار کشیدن

تعبیر خواب بار کشیدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید. این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد

تعبیر خواب بارکشی برای دیگران

تعبیر خواب بارکشی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند. اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بخور چیست؟
بانک جامع تعبیر خواب