تعبیر خواب بلور از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب دیدن کاسه بلوری در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن اتاق بولری چیست؟تعبیر خواب نوشتن اسم روی بلور چیست؟تعبیر خواب دیدن کفش بلوری در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن بلور در خواب چیست؟تعبیر خواب بلور به روایت جابرمغربی چیست؟تعبیر خواب بلور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بلور به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب بلور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بلور به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن کفش بلوری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن کریستال در خواب نشانه زنی فتنه انگیز و وسوسه گر است.اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید.اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است.در متن زیر تعبیر خواب بلور را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بلور ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بلور از نظر معبران

تعبیر خواب بلور به روایت جابرمغربی

اگر بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید. اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت، دلیل  دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند.

تعبیر خواب دیدن بلور در خواب

تعبیر خواب بلور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند. زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است. با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می بینیم. اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید.

تعبیر خواب دیدن کاسه بلوری در خواب

تعبیر خواب بلور به روایت آنلی بیتون

دیدن کاسه بلور در خواب ، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد . اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .

تعبیر خواب دیدن اتاق بولری

تعبیر خواب بلور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

احتمالا در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد اگر دیدید در اتاقی از کریستال و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید.

تعبیر خواب نوشتن اسم روی بلور

تعبیر خواب بلور به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند نامش بر بلور یا شیشه نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید

تعبیر خواب دیدن کفش بلوری در خواب

تعبیر خواب دیدن کفش بلوری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بخور چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب