تعبیر خواب اژدها چیست؟تعبیر خواب اژدها از زبان آنلی بیتون چیست؟درکتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب اژدها چه آمده است؟تعبیر خواب اژدها از زبان منوچهر مطیعی چیست؟جابر مغربی درباره درباره خواب اژدها چه می گوید؟لوک اویتنهاو درمورد تعبیر خواب اژدها چه می گوید؟تعبیر خواب اژدها به روایت محمد بن سیرین چیست؟یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب اژدها چه می گوید؟آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب اژدها چه مى‏گوید؟لیلا برایت درباره تعبیر خواب اژدها چه مى‏گوید؟تعبیر خواب اژدها به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

در تعبیر خواب اژدها از نظر ابن سیرین چنین بیان شده است که دیدن اژدها در خواب ارتباط پیدا کردن با افراد بزرگ است, و کشتن آن در خواب به معنی پیروز شدن و غلبه بر دشمن است . منوچهر مطیعی نیز چنین اعتقاد دارد که چون اژدها, حیوانی بزرگ و افسانه ای است در خواب دیدن آن نیز نشان از قدرت دارد،همراه تبخا باشید.

تعبیر خواب اژدها

جابر مغربی درباره درباره خواب اژدها می گوید:

اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید. اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها, مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

لوک اویتنهاو درمورد تعبیر خواب اژدها می گوید :

اژدها : موقعیت ناجور

تعبیر خواب اژدها به روایت محمد بن سیرین

اگر شخصی در خواب ببیند که اژدهایی را صاحب شده است ، منظور از اژدها مار بزرگ است ، با بزرگان و افراد صاحب جاه, و مقام ارتباط حاصل می کند

اگر در خواب ببیند که اژدها را کشته است  و گوشتش را خورده است ، بر دشمن پیروز می شود و مالی را به دست می آورد, و با پیروزی آن را استفاده می کند

اگر در خواب دیده شود که با اژدها جنگیده و آن را کشته است ، تعبیر این خواب آنست که با دشمن درگیر می شود, و شکستش می دهد


حتما بخوانید » تعبیر خواب استر چیست؟


 

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب اژدها می گوید:

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.

تعبیر خواب اژدها از زبان آنلی بیتون

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب اژدها مى‏گوید:

دیدن اژدها در خواب ، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید, از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

لیلا برایت درباره تعبیر خواب اژدها مى‏گوید:

اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‏اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‏اى , همنشین مى‏شوید.

دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناک است, که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را مى‏کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى‏کنید.

درکتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب اژدها آمده است :

خواب یک اژدها: ثروت بزرگ تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی یک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد. یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود

تعبیر خواب اژدها از زبان منوچهر مطیعی

تعبیر خواب اژدها به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب دیدن  اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک , و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند, در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.

معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. کشتن اژدها در خواب بخصوص اگر خوابیده باشد, و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

اگر یک نفر در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد , و اگر در خواب بر آن اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.


حتما بخوانید » تعبیر خواب اسب چیست؟


تاویل