تعبیر خواب اره چیست؟تعبیر خواب دیدن اره‌های مختلف از دیدگاه آنلی بیتون چیست؟معنا و تعبیر خواب بریدن درخت با اره در خواب چیست؟تعبیر خواب اره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب اره به روایت امام جعفر صادق چیست؟معنا و تعبیر خواب دیدن خواب در اره از زبان ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب اره به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟معنا و تعبیر خواب دیدن خواب در اره از زبان ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب اره به روایت محمد بن سیرین چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سولات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن اره در خواب معانی مختلفی می تواند داشته باشد . تعبیر خواب اره از نظر ابراهیم کرمانی این گونه است, که فرزندی همتای فرزندی که دارد نصیبش می شود . ابن سیرین هم همین نظر را دارد که فرزند شخصی که,خواب اره را دیده که چیزی را به دو نیم تقسیم می کند هم دوتا می شود،تبخا را همراهی کنید.

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد , نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند , یعنی طمع و آز دارد،

اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می کند تعبیر خواب اره آن است که از , صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد. اره بیشتر, نشان تعداد است,

و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند.

چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید, چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری, یا پسری به شما عنایت می فرماید.

اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است , که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.

تعبیر خواب اره به روایت امام جعفر صادق

دیدن اره در خواب بر سه وجه است :

فرزند , خواهر یا برادر , شریک

معنا و تعبیر خواب دیدن خواب در اره از زبان ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب اره به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند فرزند ، اره ای به دست گرفته یا خرید یا کسی به او داد ، اگر پسر دارد پسری دیگر و اگر, دختر دارد دختری دیگر نصیبش می شود و اگر فرزند نداشته باشد چارپایی که مال اوست, دو تا می شود.


حتما بخوانید » تعبیر خواب انگشتر چیست؟


 

تعبیر خواب دیدن اره‌های مختلف از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن اره‌های بزرگ که با نیروی برق کار می‌کنند، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ، باعث تحول , و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که نصایح او , مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.

دیدن اره فرسوده در خواب که دندانه‌هایش شکسته است، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد, و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.

گم کردن اره در خواب، نشانه آن است که دست به کارهایی می‌زنید که برایتان مصیبت و بدبختی, به همراه می‌آورد.

شنیدن صدای اره کردن در خواب، نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است. پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب، نشانه آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.

اگر خواب ببینید اره ای را روی شانه خود حمل می‌کنید، علامت آن است که مسئولیت‌هایی بزرگ, و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

معنا و تعبیر خواب بریدن درخت با اره در خواب

تعبیر خواب اره به روایت محمد بن سیرین

اگر شخص در خواب ببیند درختی را با اره برید ، از معاشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می شود , و یا خودش کناره گیری می کند ، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد

اگر در خواب خود ببیند فرزند ، برادر و یا خواهر خود را با اره به دو نیم کرد ، دلیل آن باشد که همتای دیگری , چون او می یابد یعنی فرزند دوتا می شود و …


حتما بخوانید »  تعبیر خواب استوانه چیست؟


باعلم