انواع تعبیر خواب برج های فلکی چیست؟تعبیر خواب دیدن برج ثور در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن برج میزان در خواب چیست؟تعبیر خواب برج فلکی جوزا چیست؟تعبیر خواب دیدن برج های فلکی در خواب چیست؟تعبیر خواب برج های فلکی به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب برج فلکی از نظر دانیال نبی چیست؟تعبیر خواب دیدن برج ثور از نظر محمدبن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن برج جوزا از نظر کارل گوستاو یونگ چیست؟تعبیر خواب برج میزان از نظر محمد بن سیرین چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن ثور و سنبله و جدی در خواب پسر پادشاه است.اگر میزان را بیند، او را با مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند. اگرعقرب را بیند، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد.برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد.در متن زیر تعبیر خواب برج های فلکی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب برج های فلکی ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب برج های فلکی

 تعبیر خواب برج های فلکی به روایت محمد بن سیرین

دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن سرطان و عقرب و حوت، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است. اگر کسی حمل را به خواب دید، با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند.

تعبیر خواب دیدن برج های فلکی در خواب

تعبیر خواب برج فلکی از نظر دانیال نبی

صورت فلکی اسد:تعبیرش لشکر «پادشاه» می‌باشد. صورت فلکی جدی:تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی جوزا:تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی سرطان:تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد. صورت فلکی سنبله:تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی میزان:تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی قوس:تعبیرش لشکر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی حوت:تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد. صورت فلکی اسد: اگر صورت فلکی اسد را ببینی، تعبیرش لشکر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی جدی: اگر صورت فلکی جدی را ببینی، تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد. صورت فلکی دلو: اگر صورت فلکی دلو را ببینی، تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد

تعبیر خواب دیدن برج ثور در خواب

تعبیر خواب دیدن برج ثور از نظر محمدبن سیرین

اگر ثور را بیند با مردی جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد. اگر جوزا را بیند، با مردی فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود. اگر سرطان را بیند، او را با مردی بی اصل کاری افتد و حاجتش روا شود و بزرگی و جاه یابد. اگر سنبله را بیند، او را با مردی کشاروز و بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید.

تعبیر خواب برج فلکی جوزا

تعبیر خواب دیدن برج جوزا از نظر کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب برج جوزا(خرداد) : دوقلوهخواب دیدن اینکه کسی متولد خرداد است. بیانگر تواناییی تفکر سریع شما و این است که مشتاق بذله گویی هستند. شما تطبیق پذیر هستید و قادرید با هر موفقیتی کنار بیایید. تعبیر دیگر این است که بیامنگر ارتباطات شما و توانایی (یا عدم توانایی ) شما برای رسیدن به دیگران

تعبیر خواب دیدن برج میزان در خواب

تعبیر خواب برج میزان از نظر محمد بن سیرین

اگر میزان را بیند، او را با مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند. اگرعقرب را بیند، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد. اگر قوس را بیند، او را با مردی سالار مهتر کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند. اگر حوت را بیند، او را با مردی غریب ساده دل و نیک رای و مهربان و کم سخن کاری افتد و حاجت او روا شود.


حتما بخوانید » تعبیر خواب باغ چیست؟


تعبیرستان