تعبیر خواب پشت بام از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب نشستن باز روی پشت بام چیست؟تعبیر خواب پایین آمدن از پشت بام چیست؟تعبیر خواب خوابیدن روی پشت بام مرتفع چیست؟انواع تعبیر خواب پشت بام  چیست؟تعبیر خواب نشستن روی پشت بام  چیست؟تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام چیست؟تعبیر خواب پشت بام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پشت بام به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب نشستن روی بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بام به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب پایین آمدن از بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بام از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب خوابیدن روی پشت بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بام در خواب نشانه رفعت و عظمت است. اگر از بام به پائین بیائید تنزل مقام می یابید و چنانچه از آن بالابیفتید کاری مهم یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید از دست می دهید و چنانچه کاسب و بازرگان باشید زیان مالی خواهید دید. اگربیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت.در متن زیر تعبیر خواب بام را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بام ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پشت بام از نظر معبران

تعبیر خواب پشت بام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید. اگر خود را روی بام خانه ناشناسی دیدید باید منتظر برخوردی باشید که در نتیجه آن ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید.

تعبیر خواب نشستن باز روی پشت بام

تعبیر خواب بام به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی “باز” روی پشت بام خانه‌ات نشست، یـعـنـی با «پادشاه» جدیدی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی.

تعبیر خواب نشستن روی پشت بام

تعبیر خواب نشستن روی بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه که ببینید روی بام آسوده و بی خیال نشسته اید کار شما نظام آرام بخشی می یابد. اگر روی بام بودید و آن جا رختخواب گسترده ای هم بود به وسیله زنی که با او ازدواج می کنید به ترقی و تعالی می رسید و بزرگ و مشهور می شوید.

انواع تعبیر خواب پشت بام

تعبیر خواب بام به روایت جابر مغربی

ساعد نیوز:اگربیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود.

تعبیر خواب پایین آمدن از پشت بام

تعبیر خواب پایین آمدن از بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر از بام به پائین بیائید تنزل مقام می یابید و چنانچه از آن بالابیفتید کاری مهم یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید از دست می دهید و چنانچه کاسب و بازرگان باشید زیان مالی خواهید دید. حال اگر کسی شما را از بالای بام به پائین پرت کندبه وسیله کسی از مقام خود ساقط می شوید و با توطئه ای آسیب می بینید .

تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام

تعبیر خواب بام از نظر ابراهیم کرمانی

اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد.

تعبیر خواب خوابیدن روی پشت بام مرتفع

تعبیر خواب خوابیدن روی پشت بام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر از پائین به بالای بام مرتفعی نگاه کنید ندانسته از ضعف و زبونی خویش بیمناکید و چنانچه از روی بام به پائین نگاه کنید از پایداری موقعیتی که دارید متوحش و نگران می شوید. اگر در خواب ببینید که روی بام مرتفعی طاقباز خوابیده اید به طوری که آسمان را می توانید ببینید نشانی از گشادگی کارهاست و فرح و سرور و شادمانی و چنانچه روی سینه خوابیده باشید ابتلا و گرفتاری است. روی بام ناشناس دویدن خطرناک استو گویای اینکه در آینده نزدیک ریسک می کنید و به استقبال حوادثی می روید که درصد شکست و پیروزی شما معین و مشخص نیست و نوعی هشدار است که تمام نیروی بصیرت و کاردانی خویش را به کار گیرید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب اتاق چیست؟


آفتاب