انواع تعبیر خواب بینی چیست؟تعبیر خواب افتادن بینی در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن بیرون آمدن مغز از بینی چیست؟تعبیر خواب نداشتن بینی در خواب چیست؟تعبیر خواب سوراخ شدن بینی چیست؟تعبیر خواب کوتاه شدن بینی چیست؟تعبیر خواب آب بینی چیست؟تعبیر خواب بریدن سر بینی چیست؟تعبیر خواب بینی به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بینی چیست؟تعبیر خواب بینی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب افتادن بینی به روایت دانیال نبی چیست؟ تعبیر خواب بینی به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب نداشتن بینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب سوراخ شدن بینی از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب آب بینی از نظر دانیال نبی چیست؟تعبیر خواب بریدن سر بینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بینی به روایت حضرت دانیال چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دین بینی در خواب نشانه ی عزت و بزرگی است. اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود.اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود.اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید.در متن زیر تعبیر خواب بینی را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بینی ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم. سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم.

انواع تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی به روایت امام جعفر صادق

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است. اول: عز، دوم: مال، سوم: بزرگی، چهارم: فرزند، پنجم: عیش خوش.

تعبیر خواب افتادن بینی در خواب

تعبیر خواب افتادن بینی به روایت دانیال نبی

اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.

تعبیر خواب دیدن بیرون آمدن مغز از بینی

 تعبیر خواب بینی به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد. اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد،چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید.

تعبیر خواب نداشتن بینی در خواب

تعبیر خواب نداشتن بینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید. از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید.

تعبیر خواب سوراخ شدن بینی

تعبیر خواب سوراخ شدن بینی از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد. اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود. اگر بیند سخن در بینی می گوید، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل ک او را زیانی افتد.

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی از نظر دانیال نبی

اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد. اما آب بینی. آب بینی در خواب نشانه فرزند است. اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید. فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد. اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود. اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

تعبیر خواب بریدن سر بینی

تعبیر خواب بریدن سر بینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد. بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود. داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است .

تعبیر خواب کوتاه شدن بینی

تعبیر خواب بینی به روایت حضرت دانیال

بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است. اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بازو چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب