تعبیر خواب بزازی از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب دیدن بزازی در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم در مغازه بزازی هستیم چیست؟انواع تعبیر خواب بزازی چیست؟تعبیر خواب اگر ببینیم بزازی می کنیم چیست؟تعبیر خواب بزازی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بزازی به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بزازی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بزازی به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بزازی کردن در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بزازی در خواب نشانه ی زینت دنیاست.چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم. چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد.در متن زیر تعبیر خواب بزازی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بزازی ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بزازی از نظر معبران

 تعبیر خواب بزازی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بزازی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم.

تعبیر خواب دیدن بزازی در خواب

تعبیر خواب بزازی به روایت امام جعفر صادق

دیدن بزار در خواب زینت دنیا است.دیدن بزاز در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد.

تعبیر خواب اگر ببینیم در مغازه بزازی هستیم

تعبیر خواب بزازی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینیم که در یک بزازی هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم. اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای بزاز مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم.

انواع تعبیر خواب بزازی

تعبیر خواب بزازی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی به خواب دید بزازی همی کرد و بهای کالا درم و دینار بستد، دلیل که او را اندوهی و زیانی رسد. اگر دید که کالای دیگر به عوض کالای خویش بستد، دلیل که مرادش حاصل شود.

تعبیر خواب اگر ببینیم بزازی می کنیم

تعبیر خواب بزازی کردن در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد.


حتما بخوانید » تعبیر خواب استخر و شنا کردن چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب