تعبیر خواب ابر چیست؟معنا و تعبیر خواب گرفتن ابر در آسمان چیست؟معنا و تعبیر خواب به دست آوردن ابر در خواب چیست؟تعبیر خواب و معنای خوردن ابر در خواب چیست؟تعبیر خواب ابر به روایت حضرت دانیال چیست؟تعبیر خواب ابر به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب ابر به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب ابر به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

تعابیر مختلفی از دیدن ابر در خواب وجود دارد . مثلا تعبیر خواب ابر به روش ابن سیرین بیان می کند که اگر , در خواب دیده شود که ابر حرکت می کند یعنی با علما ملاقات می کنی.اگر سایه ابر بر وری شخص بیفتند نشان از, خیر و برکت دارد . به همین صورت ابر سیاه , ابر سقید , ابر خشک , ابر بارانی معنی متفاوتی دارد،همراه تبخا باشید

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر به روایت حضرت دانیال

حضرت دانیال چنین می گوید که در خواب خود را زیر ابر باران زای سفید ببیند ، تعبیر چنان است , که خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهره مند خواهند شد.

اگر خود را بر ابر سبز ایستاده ببیند ، به اندازه ای که ایستاد فرمانروایی خواهد کرد.

اگر شخص در خواب خود را زیر ابر باران زای زرد ببیند ، دلیل آن باشد که بیمار خواهد شد.

اگر ببیند زیر ابر سرخ ایستاده است ، به رنج و بلا گرفتار می شود و محنت می بیند ، دلیل این تعبیر آنست , که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت می داد.

عده ای از معبران را در این مورد عقیده بر این است که زنی خواهد ستاند که موجب رنج و غمش , خواهد شد.

اگر ببیند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصی ارجمند و خوش نام معشرت می کند به منظوری, که این آشنایی دارد می رسد

تعبیر خواب ابر به روایت امام جعفر صادق

تعبیر ابر بر نه وجه است : حکمت , ریاست , پادشاهی , رحمت , پرهیزکاری , عذاب , قحطی , بلا , فتنه

تعبیر خواب ابر به روایت محمد بن سیرین

اگر خواب ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند ، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

اگر ببیند ابر در هوا حرکت می کند و جا به جا می شود ، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما, مصاحبت پیدا می کند ، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی, به اکناف کشور خود می فرستد.

معنا و تعبیر خواب گرفتن ابر در آسمان

اگر خواب ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد ، کارش رونق می گیرد و صاحب مقام , و منزلت می شود.

اگر خواب ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس, را یارای برابری با او نباشد.

اگر در خواب ببیند ابر بر او سایه انداخته است ، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می رسد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، یـعـنـی حال و روز «پادشاه» بد , و دگرگون و منقلب می‌شود، مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است،

اگر ببینی هوا روشن است، ولی ناگهان ابرها هوا را تیره و تار کردند، یـعـنـی در آن سرزمین مرگ ناگهانی, گسترش پیدا می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی از دریا امواج بزرگی بلند می‌شود و ابرها جهان را تاریک کرده‌اند، یـعـنـی مردم آن سرزمین گناهکار , می‌باشند، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ… _ … (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد… (نور-۴۰).

اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر, یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا اگر «صاعقه» نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.

اگر ببینی ابر را می‌خوری، یـعـنـی معاش و تامین مایحتاج زندگانی و رزق و روزی تو از راه, علم و حکمت می‌شود.

تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معنای به دست آوردن ابر در خواب

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی , آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت , و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش , بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.

از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد.

اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است, یا علم و دانش فرا می گیرد. ابر زرد بیماری است,

و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج , کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی , و امارت و فرمانروائی است.

ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم, و هراس می تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب , شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست , بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

تعبیر خواب ابر به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب و معنای خوردن ابر در خواب

اگر ببیند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ، میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد , و در علم و دانش یگانه می شود.

تعبیرستان