مجله سبک زندگی

۱۳ مطلب با موضوع «تعبیر خواب اعضای بدن» ثبت شده است

تعبیر خواب پیشانی ، دیدن پشیونی در خواب چه تعبیری دارد ؟

دیدن پیشانی در خواب نشانه ی عزت و بزرگی است.اگر ببینید پیشانی تان کوچک شد، تاویلش به خلاف این است. اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیانی به وی رسد. اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود.در متن زیر تعبیر خواب پیشانی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پیشانی ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیشانی از نظر معبران

تعبیر خواب پیشانی  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر پیشانیش نوشته همان می شود) یا (فلانی پیشانیش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها پیشانی را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند. در خواب نیز پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است.برخی از معبران می گویند پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.

تعبیر خواب دیدن نشان روی پیشانی

تعبیر خواب پیشانی به روایت محمد بن سیرین

پیشانی در خواب، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. اگر بیند بر پیشانی او نشانی بود، دلیل که خداوندش در پاک دینی و پرهیزکاری مشهور شود.

تعبیر خواب روییدن موی رنگین روی پیشانی

تعبیر خواب پیشانی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود. اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود. اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می شود. اگر بر پیشانی شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.

تعبیر خواب روییدن مو روی پیشانی

روییدن مو روی پیشانی از نظر محمد بن سیرین

اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است. اگر بیند پیشانی او آماس داشت، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید از پیشانی او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد، دلیل که او را الم و رنج رسد.

تعبیر خواب دیدن چشم روی پیشانی

تعبیر خواب پیشانی  به روایت جابرمغربی

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

تعبیر خواب دیدن زخم روی پیشانی

دیدن زخم روی پیشانی از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است. اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیانی به وی رسد.

تعبیر خواب دیدن خط روی پیشانی

دیدن خط روی پیشانی از نظر جابر مغربی

اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا. اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است. اگر بیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پیشانی

دیدن پیشانی بلند و صاف از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم.

تعبیر خواب پیشونی

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.

اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگی. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معیشت محمود. پنجم: دیانت. ششم: جود و نیکی.

حتما بخوانید » تعبیر خواب بینی

ساعد نیوز

تعبیر خواب پوست چیست؟

دیدن پوست تن مردم درخواب، آرایش و کدخدائی مردم است ولی دیدن پوست چهارپایان در خواب مال است. اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است.در متن زیر تعبیر خواب پوست را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پوست ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پوست از نظر معبران

تعبیر خواب پوست به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر شده و پوست گوسفند که معاش است. اگر دیدید که بر پوست گوسفند فارغ و بی خیال نشسته اید خواب شما می گوید که معاشتان تا مدتی تامین می شود و از این جهت خیالی راحت خواهید داشت. چنان چه دیدید که پوستی دارید یا لباسی پوشیده اید و یا حتی به عنوان زینت به کار برده و مثلا برای حفاظت تشک های اتومبیلتان روی صندلی ها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر است خواب شما خبر از یک میراث می دهد. کسی می میرد که مرده ریگ او به شما خواهد رسید و این بستگی به مقدار پوستی دارد که در خواب می بینید.

تعبیر خواب دیدن پوست مردم

تعبیر خواب پوست به روایت محمد بن سیرین

اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید، دلیل که غمگین شود. اگر دید پوست پایش روشن بود، دلیل که کارش خاسته شود.

تعبیر خواب دیدن پوست شتر در خواب

دیدن پوست شتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود.

انواع تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب پوست به روایت حضرت دانیال

پوست تن مردم درخواب، آرایش و کدخدائی مردم است.

تعبیر خواب کندن پوست گوسفند

کندن پوست گوسفند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است اگر پوستی که می کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این پول به مصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می بخشد.

تعبیر خواب دیدن پوست چهار پایان

تعبیر خواب پوست به روایت ابراهیم کرمانی

پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث است از مردی بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزی است. اگر پوست درخت سبز دید، خداوندش روزه دار است. اگر دید که پوست از مسلوخ بازگردد، دلیل که از آن کس که بدو منسوب است، مالی بستاند. اگر دید سرائی بنا کرداز بهر پوست باز کردن، دلیل که اگر آن کس قصاب بود در سرای او دیوار نهند. اگر معلم بود، بر کودکان ستم کند.

تعبیر خواب اگر ببیند پوست بدنتان سالم است

دیدن پوست بدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست، ( مثل خالکوبی، زگیل، و پیسی و زخم) خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید. چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید و احیانا حسد می ورزید.

تعبیر خواب بیرون بودن پوست بدن

تعبیر خواب پوست

اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از شما فاش می شود. اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود و هزینه زندگیتان بالا می رود. اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پستان

بانک جامع تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پهلو چیست؟

دیدن پهلو در خواب نشانه ی زن و کنیزک است.اگر ببینید پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیال  تان هر دو تلف شوند. اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.در متن زیر تعبیر خواب پهلو را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پهلو ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پهلو از نظر معبران

تعبیر خواب پهلو به روایت امام جعفر صادق

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن، دوم: دختر، سوم: کنیزک، چهارم: خادم، پنجم: پیرزنی که در خانه است.

تعبیر خواب آماس کردن پهلو

تعبیر خواب پهلو به روایت محمد بن سیرین

پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند.

تعبیر خواب شکستن استخوان پهلو

تعبیر خواب پهلو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است، دلیل که از پدر یا مادر یا عیال، وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیالش هر دو تلف شوند. اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده، دلیل که عیالش رنجور شود.

تعبیر خواب سرخ شدن پهلو

سرخ شدن پهلو از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند. اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل که وی را غمی سخت رسد.

تعبیر خواب سوراخ شدن پهلو

سوراخ شدن پهلو از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل که او را فرزندی عالم آید و پارسا. اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد، دلیل که وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او. اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود. اگر بیند از پهلوی او ماری بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پاشنه

تعبیرستان و بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب پنجه چیست؟

آلیس گرگوری (Alice Gregory) روانشناس و متخصص خواب در رابطه با خواب دیدن نوزادان تحقیقاتی انجام داده و در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که احتمالاً نوزادان کابوس نمی‌بینند و در دوران نوزادی خود، این موضوع را تجربه نمی‌کنند.در متن زیر تعبیر خواب پنجه را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پنجه ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب پنجه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است.

تعبیر خواب اگر ببینیم کسی پنجه دست ما را بگیرد

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است. اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست. اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید.

تعبیر خواب اگر دیگری پنجه ما را نوازش کند

نوازش کردن پنجه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد. اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد.

انواع تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند.اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد. عکس این هم صادق است. روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

حتما بخوانید » تعبیر خواب پستان

بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب پلک چیست؟

روانشناسان و کارشناسان خواب معتقد هستند که به دلیل توانایی‌های شناختی نوزادان، آن‌ها کابوس‌های شبانه را تجربه نخواهند کرد. ممکن است نوزادان در طول شب‌بیدار شده و حتی گریه کنند که دلیل آن می‌تواند گرسنگی یا شرایط ناراحت‌ کننده محیطی باشد نه کابوس‌های شبانه.در متن زیر تعبیر خواب پلک را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پلک ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب پلک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید.

انواع تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب به روایت العنبری

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

تعبیر خواب اگر دختری در خواب پلک ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند.

تعبیر خواب دیدن پلک چشم در خواب

تعبیر خواب پلک به روایت آنلی بیتون

خواب پلکهای زیبا : خوشبختی پلک های کوچک : یک ثروت قابل توجه. پلکهای بزرگ : عمر شما طولانی خواهد بود

تعبیر خواب دیدن زخم در پلک

دیدن زخم در پلک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد.

تعبیر خواب پلک

دیدن پلک سفید از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پشت

ساعد نیوز

تعبیر خواب پشت چیست؟

تعبیر خواب پشت از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب لاغر شدن پشت چیست؟تعبیر خواب دیدن مهره های پشت در خواب چیست؟تعبیر خواب قوت و ضعف پشت چیست؟تعبیر خواب شکستن پشت چیست؟تعبیر خواب قرار دادن بار روی پشت چیست؟تعبیر خواب گرفتن چیزی به پشت چیست؟تعبیر خواب زخمی شدن پشت چیست؟انواع تعبیر خواب پشت چیست؟تعبیر خواب قوت و ضعف از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پشت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب لاغر شدن پشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پشت به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شکستن پشت به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب قرار دادن بار روی دوش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب گرفتن چیزی به پشت از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد زخمی شدن پشت چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پا چیست؟

تعبیر خواب پا از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب شل شدن پا چیست؟تعبیر خواب دیدن پای شکسته چیست؟تعبیر خواب داشتن چندین پا در خواب چیست؟تعبیر خواب بریده شدن پا در خواب چیست؟تعبیر خواب لگد زدن به زمین چیست؟تعبیر خواب اگر ببینید پایتان به ستونی بسته است چیست؟تعبیر خواب لغزیدن پای در گودی چیست؟تعبیر خواب دیدن پای در خواب چیست؟تعبیر خواب داشتن پای ورزیده و قدرتمند چیست؟تعبیر خواب پا به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب شل شدن پا به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد داشتن چندین پا چیست؟تعبیر خواب بریده شدن پا از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب لگد زدن به زمین از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پای از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب پای شکسته به روایت حضرت دانیال چیست>؟تعبیر خواب لغزیدن پا در گودی از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب پا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟انواع تعبیر خواب پای چیست؟تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب داشتن پای ورزیده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب پاشنه چیست؟

انواع تعبیر خواب پاشنه چیست؟تعبیر خواب مجروح شدن پاشنه پا چیست؟تعبیر خواب درد کردن پاشنه پا چیست؟تعبیر خواب شکستن پاشنه پا چیست؟تعبیر خواب دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟تعبیر خواب پاشنه محکم و قوی چیست؟تعبیر خواب بریدن پاشنه پا چیست؟تعبیر خواب نداشتن پاشنه پا در خواب چیست؟تعبیر خواب پاشنه به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب پاشنه  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پاشنه به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب شکستن پاشنه پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پاشنه به روایت اچ میلر چیست؟تعبیر خواب پاشنه محکم و قوی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بریدن پاشنه پا به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب نداشتن پاشنه پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بینی چیست؟

انواع تعبیر خواب بینی چیست؟تعبیر خواب افتادن بینی در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن بیرون آمدن مغز از بینی چیست؟تعبیر خواب نداشتن بینی در خواب چیست؟تعبیر خواب سوراخ شدن بینی چیست؟تعبیر خواب کوتاه شدن بینی چیست؟تعبیر خواب آب بینی چیست؟تعبیر خواب بریدن سر بینی چیست؟تعبیر خواب بینی به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بینی چیست؟تعبیر خواب بینی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب افتادن بینی به روایت دانیال نبی چیست؟ تعبیر خواب بینی به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب نداشتن بینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب سوراخ شدن بینی از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب آب بینی از نظر دانیال نبی چیست؟تعبیر خواب بریدن سر بینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بینی به روایت حضرت دانیال چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب بازو چیست؟

انواع تعبیر خواب بازو چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر بازویتان را بریده ببینید چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو های ضعیف و لاغر چیست؟تعبیر خواب دیدن بازو های قوی چیست؟تعبیر خواب اگر ببینید بازوی راستتان قوی است چیست؟تعبیر خواب بازو به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بازو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بازوی بریده از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن بازوی لاغر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بازو به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بازو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...