کپشن نیکی کردن

دست هایی که کمک می کنند

از لب هایی که دعا می کنند مقدس تر هستند

*****

اصلی ترین هدف ما در زندگی

کمک به دیگران است

اما اگر نمی توانید به کسی کمک کنید

حداقل کسی را آزار ندهید ..

*****

ای که دستت می رسد ؛

دستی بگیر

 

*****

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!

وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی

و غذایت را به او بدهی

انسانی…

*****

گاهی خدا می خواهد

 

با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

*****

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

قلب بزرگ میخواهد…

 

*****

و از صمیم قلب متاسفم برای همه کسانی

که از ترس آتش جهنم است،

که به همنوع خود کمک می کنند

*****

آگاه باشید که خدا در هیچ جا

همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای

نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.

متن در مورد نیکی

زندگی کوتاه است

به کوتاهی برگ های زرد پاییزی

کاش در این دو روز زندگی به فکر دیگران هم باشیم

و آن ها را در هر کاری مدد رسانیم..

*****

انسان خوشبخت نمی شود اگر

برای خوشبختی دیگران نکوشد..

*****

بزرگ کسی است که قلبش کودکانه

قهرش بی کینه

دوست داشتنش بی ادعا

و بخشش او بی انتهاست