تعبیر خواب ابرو چیست؟تعبیر ریختن ابرو در خواب چیست؟معنای دیدن ابروی پرپشت در خواب چیست؟تعبیر خواب ابرو به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب ابرو به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب ابرو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب ابرو به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب ابرو به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

تعبیر خواب ابرو از نظر معبران متفاوت است مثلا ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدید که ابروی شما سفید , شده است نشانه متانت است . ابرو ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . مثلا خواب ببینیم که, ابرویمان ریخته است و با اینکه ابروهایمان پرپشت شده است و یا سفید شده است که هر کدام یک معنی دارد،همراه تبخا باشید.

تعبیر خواب ابرو

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای , روبرو خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

ابروهای کلفت: پول ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

ابروی خودتان: یک منفعت مالی ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ ابروهای سیاه: شادی بزرگ ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید

ابروهای شوهرتان: عشق ابروهای زنتان: شانس قابل توجه ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند

تعبیر خواب ابرو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر شخص در خواب ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است ، به کاری اقدام می کند که موجب بدنامی, و بی اعتباریش خواهد شد.

اگر ببیند ابرویش کامل و زیبا شد ، به کاری دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش می شود.

اگر در خواب دیده شود ابرویش سفید شده است ، بر علم و متانت و وقارش افزوده می شود ولی از ثروت و, مالش کاسته خواهد شد.

تعبیر خواب ابرو به روایت محمد بن سیرین

تعبیر ریختن ابرو در خواب

اگر شخص در خواب ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش , نقصان پذیرفته است.

اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری, در حق او تمام است.

جابر مغربی گوید: اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد, و بعضی گفته‌اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند.


حتما بخوانید » تعبیر خواب اندام و اعضای بدن چیست؟


 

تعبیر خواب ابرو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه , کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است, که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است. تراشیدن ابرو , در خواب نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواندو مانع زیان و خسران گردد.

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش, ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود, و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.

معنای دیدن ابروی پرپشت در خواب

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند. ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی, را سپری خواهید کرد. دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی , به شما می‌رسد.


در ادامه بخوانید » تعبیر خواب انگشتان چیست؟


تاویل , تعبیرستان