تعبیر خواب ببر از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب جنگیدن با ببر چیست؟تعبیر خواب روبه رو قرار گرفتن با ببر چیست؟تعبیر خواب دیدن استخوان ببر در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر ببر به شما حمله کند چیست؟تعبیر خواب دیدن پوست ببر در خواب چیست؟تعبیر خواب ببر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب ببر به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب ببر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب ببر به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب حمله کردن ببر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن پوست ببر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن ببر در خواب نشانه ی دشمن قوی است.اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. در متن زیر تعبیر خواب ببر را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب ببر ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب ببر از نظر معبران

تعبیر خواب ببر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

تعبیر خواب جنگیدن با ببر

تعبیر خواب ببر به روایت محمد بن سیرین

ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

تعبیر خواب روبه رو قرار گرفتن با ببر

تعبیر خواب ببر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید.

تعبیر خواب دیدن استخوان ببر در خواب

تعبیر خواب ببر به روایت ابراهیم کرمانی

پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

تعبیر خواب اگر ببر به شما حمله کند

تعبیر خواب حمله کردن ببر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن پوست ببر در خواب

تعبیر خواب دیدن پوست ببر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.


حتما بخوانید » تعبیر خواب اسب چیست؟


ساعد نیوز