تعبیر خواب اتاق چیست؟تعبیر خواب اتاق خواب در کتاب سرزمین رویاها چیست؟معنا و تعبیر خواب دیدن اتاق کوچک در خواب چیست؟لیلا درباره تعبیر خواب اتاق خواب چه می گوید؟تعبیر دیدن اتاق در خواب چیست؟تعبیر خواب اتاق خواب به روایت هانس کورت چیست؟تعبیر خواب اتاق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو چیست؟تعبیر خواب اتاق از دید آنلی بیتون چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن اتاق در خوای تعابیر مختلفی دارد .ممکن است خواب ببینیم که وارد اتاقی می شویم .حال اینکه این اتاق چگونه, است بزرگ یا کوچک و نور اتاق , فضای اتاق این ها همه معنایی خاص دارد . اتاق بزرگ در خواب نشانه خوبی دارد و آن , روزی زیاد است . اگر در خواب ببینیم که یک اتاق را کشف کردیم و پیدا کردیم به معنای کشف حقیقت است . برای دانستن,تعبیر خواب اتاق با تبخا همراه باشید.

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق خواب به روایت هانس کورت

هانس کورت در مورد تعبیر اتاق خواب می گوید: اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏ دهد. مشاهده‏ اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس , و یا معامله‏ اى در تجارت به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب اتاق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید, و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید, و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود .

اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن , ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است , و گشادگی امور.

تام چت ویندرا:

اگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین, تعبیری آنست که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد دیدن, اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد دیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است،

معنا و تعبیر خواب دیدن اتاق کوچک در خواب

اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت است اگر مجموعه ای , از اتاقها را ببیند، دلیل آن باشد که عده ای از زنان با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است, اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه ای نو و والاست که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهد,

اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آنست که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه , او خودش هم نمی‌داند چیست اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر انست که باید مرگ را مهیا بود,

و رخت به سرایی دیگر کشید اگر اتاقهای خالی را در خواب ببیند، دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که, به بطالت و بی حوصلگی گذرانده متاسف است.

لیلا درباره تعبیر خواب اتاق خواب می گوید:

اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس , و ناامیدى خواهید شد.

و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید , که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

تعبیر خواب اتاق خواب در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید: تغییر در امور احساسی و عشقی اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر: در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد. یک اتاق خواب در یک آپارتمان: در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد. شما در یک اتاق هتل خوابیده اید: غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود. در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید: شما گیج خواهید شد.

تعبیر دیدن اتاق در خواب

تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است

تعبیر خواب اتاق زیبا ، پیروزمندی است

تعبیر خواب اتاق فقیرانه ، توقعات بیجا است

تعبیر خواب مرتب کردن اتاق ، مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب اتاق دیدن ، مدتی در خانه فعلی خود را خواهید ماند

روزنه , خواب گو