انواع تعبیر خواب بخور چیست؟تعبیر خواب اگر بوهای خوش چیزی بخور کند چیست؟تعبیر خواب اگر دختری در خواب ببیند بخور می کند چیست؟تعبیر خواب دیدن بخور در خواب چیست؟تعبیر خواب بخور کردن در خواب چیست؟انواع تعبیر خواب بخور چیست؟تعبیر خواب بخور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بخور به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بخور به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن بخور در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بخور در خواب نشانه ی مال بسیار و نام نیکوست.اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود.بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است.بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد.در متن زیر تعبیر خواب بخور را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بخور ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بخور

تعبیر خواب بخور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبائی که اختصاص به خانم ها دارد یا در بیمارستاها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی. گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می افکنیم. در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولی به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد. یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص آن با خود خواب بیننده است.

انواع تعبیر خواب بخور

تعبیر خواب بخور به روایت امام جعفر صادق

تاویل بخور کردن بر سه وجه است. اول: مال بسیار، دوم: عیش خوش، سوم: نام نیکو

تعبیر خواب بخور کردن در خواب

تعبیر خواب بخور کردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم . چنان چه خانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است.

تعبیر خواب اگر بوهای خوش چیزی بخور کند

تعبیر خواب بخور به روایت محمد بن سیرین

بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود.

تعبیر خواب اگر دختری در خواب ببیند بخور می کند

تعبیر خواب بخور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دختر و پسر جوانی ببینند که در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند که انتخاب شوند. این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند. در خواب به طور کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد.

تعبیر خواب دیدن بخور در خواب

تعبیر خواب دیدن بخور در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

در یک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند. این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد.

بانک جامع تعبیر خواب