انواع تعبیر خواب بلبل چیست؟تعبیر خواب داشتن بلبل چیست؟تعبیر خواب گرفتن بلبل چیست؟تعبیر خواب خوردن گوشت بلبل چیست؟تعبیر خواب دیدن بلبل در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای بلبل چیست؟تعبیر خواب بلبل به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بلبل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بلبل به روایت هانس کورت چیست؟تعبیر خواب خوردن بلبل به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب دیدن بلبل در خواب به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای بلبل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بلبل در خواب نشانه ی فرزند و غلام است و شنیدن آواز بلبل سخن لطیف است.بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد. چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید.در متن زیر تعبیر خواب بلبل را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بلبل ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل به روایت ابراهیم کرمانی

بلبل در خواب دیدن، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب، کلام خوش و سخن لطیف است. اگر بیند بلبلی بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد. اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل ک فزرند یا غلامش بمیرد.

تعبیر خواب داشتن بلبل

تعبیر خواب بلبل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران اسلامی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد. چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می خواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد.

تعبیر خواب گرفتن بلبل

تعبیر خواب بلبل به روایت هانس کورت

مشاهده ی بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است . شنیدن صدای دل نو از بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی خوب و رسیدن به مقام های بالای اجتماع است . اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می گیرید ، نشانه ی آن است که با افراد ثروتمندی همنشین می شوید .

تعبیر خواب خوردن گوشت بلبل

تعبیر خواب خوردن بلبل به روایت جابر مغربی

گر بیند بلبلان بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد . اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آنها بخورد ، دلیل که از غلامان میراث یابد

تعبیر خواب دیدن بلبل در خواب

تعبیر خواب دیدن بلبل در خواب به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانه زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است .دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .

تعبیر خواب شنیدن صدای بلبل

تعبیر خواب شنیدن صدای بلبل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش می رسد بی تردید خبری خوش به شما می رسد. چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید. روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بز چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب