تعبیر خواب پرده از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب دیدن پرده کهنه در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن پرده های پرنقش و نگار چیست؟تعبیر خواب دیدن پرده نو چیست؟تعبیر خواب سوختن پرده چیست؟تعبیر خواب نصب کردن پرده چیست؟تعبیر خواب اگر پادشاه در خواب پرده نو ببیند چیست؟تعبیر خواب دیدن پرده در خواب چیست؟تعبیر خواب پرده به روایت محمد بن سیرین چیست؟انواع تعبیر خواب پرده چیست؟تعبیر خواب پرده به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب پرده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پرده به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن پرده نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پرده به روایت جابر مغربی چیست؟نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب سوختن پرده چیست؟تعبیر خواب نصب کردن پرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

هیجانات متعددی حین خواب تجربه می‌شوند مانند لذت، شادی و ترس. اما بیشترین هیجانات تجربه شده در خواب‌ها، اضطراب و به طور کل هیجانات منفی بوده‌اند که نسبت به هیجانات مثبت خیلی بیشتر گزارش شدند.در متن زیر از نظر معبران مختلف تعبیر خواب پرده را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پرده ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پرده از نظر معبران

تعبیر خواب پرده به روایت محمد بن سیرین

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم. ت

انواع تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

تعبیر خواب دیدن پرده کهنه در خواب

تعبیر خواب پرده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد.

تعبیر خواب دیدن پرده های پرنقش و نگار

تعبیر خواب پرده به روایت آنلی بیتون

مشاهده ‏ى پرده ‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب دیدن پرده نو

تعبیر خواب دیدن پرده نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند.

تعبیر خواب اگر پادشاه در خواب پرده نو ببیند

تعبیر خواب پرده به روایت جابر مغربی

اگر «پادشاه» در خواب پردۀ نو ببیند، تعبیرش خوب است ولی برای عامۀ مردم تعبیرش بد می‌باشد، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.

تعبیر خواب سوختن پرده

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب سوختن پرده

اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم.

تعبیر خواب دیدن پرده در خواب

تعبیر خواب پرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پرده از دست رفته است، یـعـنـی صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و از بیم و ترس ایمن می‌شود.

تعبیر خواب نصب کردن پرده

تعبیر خواب نصب کردن پرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب پالان چیست؟


ساعد نیوز