انواع تعبیر خواب پر پهن چیست؟تعبیر خواب خوردن پر پهن چیست؟تعبیر خواب گرفتن خرفه از دیگری چیست؟تعبیر خواب چیدن پر پهن چیست؟تعبیر خواب پر پهن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب محمد بن سیرین درمورد پر پهن چیست؟تعبیر خواب گرفتن پر پهن از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب چیدن پر پهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

پژوهشی روی افرادی که به طور مادرزادی نابینا بودند انجام شد و محققان دریافتند آنها نیز خواب‌‌های تصویری می‌بینند و حرکات چشمی دارند که مرتبط با به خاطر آوردن تصویری خواب‌هاست. البته حرکات چشمی این افراد طی مرحله‌ی REM کمتر از افراد بینا بوده است اما با این حال این نابیناها نیز ادعا کردند که خواب‌های تصویری می‌بینند و همان احساس‌هایی را ایجاد می‌کند که در افراد بینا بوجود می‌آید.در متن زیر تعبیر خواب پر پهن را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پر پهن ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پر پهن

تعبیر خواب پر پهن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر وحشی می روید و ماکول است. به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم و به درستی تشخیص دهیم که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی.

تعبیر خواب خوردن پر پهن

تعبیر خواب محمد بن سیرین درمورد پر پهن:

پرپهن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت است.

تعبیر خواب گرفتن خرفه از دیگری

تعبیر خواب گرفتن پر پهن از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچه می دهد خرفه است، موجبی پیدا می شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود می آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهایی می یابید.

تعبیر خواب چیدن پر پهن

تعبیر خواب چیدن پر پهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا می شود.


حتما بخوانید » تعبیر خواب برگ چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب