تعبیر خواب بالن چیست؟انواع تعبیر خواب بالن چیست؟تعبیر خواب دیدن بالن در خواب چیست؟تعبیر خواب بالن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بالن به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب بالن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بالن در خواب نشانه ناامیدی و اشتباه است.اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.در متن زیر تعبیر خواب بالن را از نظر معبران مختلف را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بالن ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب بالن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرند و بچه ها با آن بازی می کنند.

انواع تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب بالن به روایت لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بالن ، دقت بیشتر در انجام کارها است تعبیر خواب پرواز با بالن ، اشتباه است تعبیر خواب سقوط بالن ، ناامیدی است

تعبیر خواب دیدن بالن در خواب

تعبیر خواب بالن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بادیه چیست؟


آفتاب