انواع تعبیر خواب بیماری چیست؟تعبیر خواب رنج بردن از بیماری چیست؟تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان چیست؟تعبیر خواب دیدن بیمار و برهنه چیست؟تعبیر خواب اگر بیمار باکسی حرف نزند چیست؟تعبیر خواب بیمار شدن دیگران چیست؟تعبیر خواب دیدن بیماری در خواب چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بیماری به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیماری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بیماری دیگران از نظر آنلی بیتون چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بیماری در خواب دلیل بر ایمن شدن از غم است.اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند.گر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.در متن زیر تعبیر خواب بیماری را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بیماری ما را درسایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری به روایت امام جعفر صادق

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب رنج بردن از بیماری

تعبیر خواب بیماری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند.

تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان

تعبیر خواب بیماری به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب بیماری عزیزان پدر، مادر و و والدین، فرزند، همسر: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

تعبیر خواب دیدن بیمار و برهنه

تعبیر خواب بیماری به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد.

تعبیر خواب دیدن بیماری در خواب

تعبیر خواب بیماری به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب بیمار شدن دیگران

تعبیر خواب بیماری دیگران از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب بیماری دیگران: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اگر بیمار باکسی حرف نزند

تعبیر خواب بیماری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بزازی چیست؟


آفتاب