تعبیر خواب بانگ(صدا) از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای خر چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای مردم چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای بزغاله چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای زن در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای روباه چیست؟تعبیر خواب شتیدن صدای دیگری در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای خروس چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای خودتان در خواب چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای طاوس چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ کلاغ چیست؟تعبیر خواب بانگ صدا به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب بانگ صدا به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بانگ و صدای مردم به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای بزغاله از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب بانگ زدن زن از نظر  منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ روباه از  نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ خروس از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای خودتان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ طاووس از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن بانگ کلاغ از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بانگ نماز در خواب نشانه ی مفلسی و جاسوسی است. اگر بیند ناله می شنید،دلیل که چیز ناخوش شنود. اگر بیند بانگ زاری می شنید، دلیل است حاجت او روا شود. اگر بیند گوسفندی بانگ می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد. اگربیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند.در متن زیر تعبیر خواب بانگ زدن را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بانگ ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بانگ از نظر معبران

تعبیر خواب بانگ به روایت امام جعفر صادق

بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود و بانگ مار ترس و بیم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید…..بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست. به وی رسد و زود زایل گردد.

تعبیر خواب شنیدن بانگ خر

تعبیر خواب بانگ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر اسبی بانگ می کرد، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند: مکروهی به وی رسد، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند. اگر بیند که خر بانگ می کرد، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود. اگر بیند که شتر بانگ می کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد. اگر بیند گوسفندی بانگ می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد.

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای مردم

تعبیر خواب بانگ و صدای مردم به روایت محمد بن سیرین

بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع. اگر بیند او را بانگ می کردند از جائی دور اگر جواب داد، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند جواب نمی دهد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند آواز گریستن می آمد، دلیل که شادمان شود. اگر بیند ناله می شنید، دلیل که چیز ناخوش شنود. اگر بیند بانگ زاری می شنید، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر بانگ دشنام شنود کراهتی

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای بزغاله

تعبیر خواب شنیدن صدای بزغاله از نظر ابراهیم کرمانی

اگربیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند. اگر بیند آهو بانگ می کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود. اگر بیند شیر بانگ می کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه. اگر بیند پلنگ بانگ می کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد. اگر بیند یوز بانگ می کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید. اگر دیدگرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند شغال بانگ می کرد، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان.

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای زن در خواب

تعبیر خواب بانگ زدن زن از نظر  منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست. اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می شوید و بشارتی به شما می رسد. بانگ گریه در صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می شود و کامی است که روا می گردد. شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای روباه

تعبیر خواب شنیدن بانگ روباه از  نظر ابراهیم کرمانی

اگر دید که روباهی بانگ می کرد، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و حیله نماید. اگر بیند گربه بانگ می کرد، دلیل که او را از دزد بیم بود. اگر بیند شترمرغ بانگ می کرد، دلیل که خادم دلیل بیابد. اگر دید کرکس بانگ می کرد، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود. اگر دید که آله (عقاب) بانگ می کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود. اگر دید کبوتر یانگ می کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.

تعبیر خواب شتیدن صدای دیگری در خواب

شنیدن صدای دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی آید خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید.

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای خروس

تعبیر خواب شنیدن بانگ خروس از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دید خروس بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود. اگر دید کلاژه (نوعی کلاغ) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود. اگر دید که جعل بانگ می کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود. اگر دیدکه بوم (جغد) بانگ می کرد، دلیل همین است. اگر دید فاخته بانگ می کرد، دلیل که خبر دروغ شنود. اگر دید که تذرو بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی با جمال شنود.

تعبیر خواب شنیدن صدای خودتان در خواب

تعبیر خواب شنیدن صدای خودتان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دستها می رسد به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است . اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید.

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای طاوس

تعبیر خواب شنیدن بانگ طاووس از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند طاوس بانگ کرد، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود. اگر دید که کلنگ (مرغی شبیه لک لک) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی درویش شنود. اگر دید لک لک بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود. اگر دید کبک بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی نیکو شنود. اگر دید بانگ کبکان می شنود، دلیل که خبر زنی مستور شنود.

تعبیر خواب شنیدن بانگ و صدای کلاغ

تعبیر خواب شنیدن بانگ کلاغ از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دید بانگ کلاغ می شنود، دلیل که خبر مردی حرام خواره شنود. اگر بیند گنجشک بانگ می کرد خبر خوش شنود. اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می کرد، دلیل همین است. اگر بیند مرغ آبی بانگ می کرد، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند که بط (مرغابی) بانگ می کرد، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود. اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد


حتما بخوانید » تعبیر خواب اتاق چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب