تعبیر خواب بنفشه چیست؟تعبیر خواب چیدن بنفشه چیست؟تعبیر خواب اگر زنی در خواب بنفشه ببیند چیست؟تعبیر خواب گرفتن دسته بنفشه از دیگری چیست؟تعبیر خواب دیدن بنفشه در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن درخت بنفشه چیست؟تعبیر خواب گرفتن بنفشه از دیگری چیست؟تعبیر خواب بنفشه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بنفشه به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب اگر زنی بنفشه در خواب ببیند از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بنفشه به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب دیدن درخت بنفشه از نظر جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب گرفتن بنفشه از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بنفشه به وقت خویش نشانه ی آن است که از زنی چیزی به وی برسد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد.در متن زیر تعبیر خواب بنفشه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بنفشه ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بنفشه

تعبیر خواب بنفشه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد. اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد.

تعبیر خواب چیدن بنفشه

تعبیر خواب بنفشه به روایت محمد بن سیرین

بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید. اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب بنفشه ببیند

تعبیر خواب دیدن بنفشه در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد. اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد.

تعبیر خواب گرفتن دسته بنفشه از دیگری

تعبیر خواب بنفشه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.

تعبیر خواب دیدن بنفشه در خواب

تعبیر خواب بنفشه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه.

تعبیر خواب دیدن درخت بنفشه

تعبیر خواب دیدن درخت بنفشه از نظر جابر مغربی

درخت بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار .

تعبیر خواب گرفتن بنفشه از دیگری

تعبیر خواب گرفتن بنفشه از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد. دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

بانک جامع تعبیر خواب