تعبیر خواب برق چیست؟تعبیر خواب قطع شدن برق خانه چیست؟تعبیر خواب برگرفتن برق از ابرها چیست؟تعبیر خواب دیدن برق آسمان چیست؟تعبیر خواب دیدن سیم حاوی برق چیست؟تعبیر خواب درخشیدن برق آسمان در تاریکی چیست؟انواع تعبیر خواب برق چیست؟تعبیر خواب برق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برق به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب قطع شدن برق خانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برق به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب دیدن برق آسمان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برق به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب برق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن برق در خواب نشانه ی وعده بد و راه راست است. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است. روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند.در متن زیر تعبیر خواب برق را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب برق ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب برق

تعبیر خواب برق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین. هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند.

کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و مشوشند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.

انواع تعبیر خواب برق

تعبیر خواب برق به روایت امام جعفر صادق

برق درخواب بر پنج وجه است. اول: خزانه دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خیر. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

تعبیر خواب قطع شدن برق خانه

تعبیر خواب قطع شدن برق خانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید. اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت. روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی.

تعبیر خواب برگرفتن برق از ابرها

تعبیر خواب برق به روایت محمد بن سیرین

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب دیدن برق آسمان

تعبیر خواب دیدن برق آسمان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.

تعبیر خواب دیدن سیم حاوی برق

تعبیر خواب برق به روایت آنلی بیتون

دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب، علامت ان است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ؛ بر هم خواهند زد.

تعبیر خواب درخشیدن برق آسمان در تاریکی

تعبیر خواب برق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.


حتما بخوانید » تعبیر خواب باران چیست؟


آفتاب