تعبیر خواب اندام و اعضای بدن از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب بریدن گوشت بدن در خواب چیست؟تعبیر خواب بریدن اندام و اعضای بدن چیست؟تعبیر خواب داشتن دو دهن در خواب چیست؟تعبیر خواب زیاد شدن اندام ها و اعضای بدن در خواب چیست؟تعبیر خواب حرف زدن دست و پا و اعضای بدن چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟دیدن چندین دست در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب زیاد شدن اندام ها و اعضای بدن به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بریدن گوشت بدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن اندام و اعضای بدن در خواب چیست؟جابر مغربی درباره تعبیر خواب اندام چه میگوید؟تعبیر خواب حرف زدن دست و پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب داشتن دو دهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بریدن دست و پا و اعضای بدن چیست؟تعبیر خواب بریدن دست و پا و اعضای بدن چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد.چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد.در متن زیر تعبیر خواب اندام را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب اندام ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب اندام و اعضای بدن از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود . دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند. روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد. متعدد شدن دستها از تشدید اعمال شما خبر می دهد. اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند.

تعبیر خواب بریدن اندام و اعضای بدن

 یوسف نبی علیه السلام در مورد تعبیر خواب اندام و اعضای بدن چخ می گوید

دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد بیشتر بخوانید

تعبیر خواب داشتن چندین دست در خواب

دیدن چندین دست در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید . چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد. چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می گردند.

تعبیر خواب زیاد شدن اندام ها و اعضای بدن در خواب

تعبیر خواب زیاد شدن اندام ها و اعضای بدن به روایت محمد بن سیرین

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود.

تعبیر خواب بریدن گوشت بدن در خواب

تعبیر خواب بریدن گوشت بدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید. چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست.

تعبیر خواب دیدن اندام و اعضای بدن در خواب

جابر مغربی درباره تعبیر خواب اندام گوید

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد. اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد.

تعبیر خواب حرف زدن دست و پا و اعضای بدن

تعبیر خواب حرف زدن دست و پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد. اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی به بار می آورید.

تعبیر خواب داشتن دو دهن در خواب

تعبیر خواب داشتن دو دهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید. اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

تعبیر خواب بریدن دست و پا و اعضای بدن

بریدن دست و پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته (مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود . اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است.

آفتاب