تعبیر خواب باد چیست؟تعبیر خواب دیدن باد ملایم در خواب چیست؟تعبیر خواب اگر باد درختان را از جای بکند چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای باد در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن باد سخت در خواب چیست؟انواع تعبیر خواب باد چیست؟تعبیر خواب دیدن باد گرم در خواب چیست؟تعبیر خواب باد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب باد به روایت محمدبن سیرین چیست؟تعبیر خواب باد ملایم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شنیدن صدای باد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن باد گرم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

تعبیر خواب نشستن بر باد نشانه ی عزیز و کامیاب شدن است.باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش.در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند.در متن زیر تعبیر خواب باد را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب باد ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید. گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید پکه جنبه عام دارد.

انواع تعبیر خواب باد

تعبیر خواب بتئ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند. این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب دیدن باد سخت در خواب

تعبیر خواب باد به روایت محمدبن سیرین

اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش.

تعبیر خواب دیدن باد ملایم در خواب

تعبیر خواب باد ملایم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر خواب اگر باد درختان را از جای بکند

مجلسی رحمتاله علیه می گوید

اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد. باد صبا، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند.

تعبیر خواب شنیدن صدای باد در خواب

شنیدن صدای باد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند.

در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد.

تعبیر خواب دیدن باد گرم در خواب

تعبیر خواب دیدن باد گرم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید. باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.

آفتاب