مجله سبک زندگی

۵ مطلب با موضوع «تبعیر خواب غذا و نوشیدنی ها» ثبت شده است

تعبیر خواب پنیر چیست؟

دیدن پنیر در خواب خوب و نیکوست. اگر ببینید پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد. اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسیبه شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود.در متن زیر از نظر معبران مختلف تعبیر خواب پنیر را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پنیر ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می‌بینیم یا تر. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می‌شود و چطور می‌بینیم.

تعبیر خواب دیدن پنیر خشک در خواب

تعبیر خواب پنیر به روایت محمد بن سیرین

پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که در حضر بدست آید.

تعبیر خواب دیدن پنیر تازه و قالبی

دیدن پنیر تازه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید.

تعبیرخواب دیدن پنیر تر

تعبیر خواب پنیر به روایت ابراهیم کرمانی

پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود

تعبیر خواب دیدن پنیر له شده

دیدن پنیر له شده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد

تعبیر خواب خوردن نان و پنیر

تعبیر خواب پنیر به روایت جابر مغربی

اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری، یـعـنـی در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب دادن پنیر به گربه

دادن پنیر به گربه ازنظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است.

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پا

ساعد نیوز

تعبیر خواب پلو چیست؟

زمانی که نوزادان از خواب عمیق به‌طور ناگهانی بیدار می‌شوند، آشفته یا هراسان خواهند شد. کابوس‌های شبانه معمولاً با حرکات تند چشمان رخ می‌دهد و می‌توان گفت که زمانی کابوس شبانه برای کودکان اتفاق می‌افتد که محیط اطراف خود را شناخته و اطلاعات آن‌ها از دنیای اطراف به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کند که بتوانند رویدادها را تجزیه‌وتحلیل کنند و پیش‌ازاین مرحله، ازنظر علمی امکان دیدن کابوس وجود ندارد. در متن زیر تعبیر خواب پلو را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پلو ما را در سایت تبخا بخوانید.

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی.

تعبیر خواب پختن برنج در خواب

تعبیر خواب پلو به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن برنج پخته در خواب نشانه حاجت است و اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد و یا فرد دیگری برنج پخته است و پیش روی وی نهاده است نشانه این است حاجت خواب بیننده روا می شود و به آرزویی که دارد می رسد که این آرزو بیشتر دارای جنبه مالی است.

تعبیر خواب دادن پلو به دیگران

دادن پلو به دیگران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود.

تعبیر خواب ریختن زعفران روی پلو

ریختن زعفران روی پلو از نظر ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که روی برنچ پخته زعفران ریخته شده است نشانه این که در راه رسیدن به هدفی که دارد اندوه و ملالی پیش می آید که بزودی رفع می شود.

تعبیر خواب خوردن پلو با ترشی

خوردن پلو با ترشی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است. با دوغ غم و اندوه است. چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست.

تعبیر خواب خوردن پلو

تعبیر خواب پلو به روایت آنلی بیتون

اگر فردی در خواب خود را مشغول خوردن برنج پخته ببیند نشانه کارهای خیر است.

تعبیر خواب اگر دختری در خواب پلو ببیند

تعبیر خواب پلو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است.

تعبیر خواب خوردن پلو با ماست

تعبیر خواب از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن برنج پخته با ماست نشانه خشم است و تعبیر خواب خوردن برنج پخته با ترشی نشانه غم است.

تعبیر خواب پلو

دیدن شن و ریگ داخل پلو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پاچه

ساعد نیوز

تعبیر خواب پاچه چیست؟

اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد.اگر پاچه در خوابببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید.درمتن زیر تعبیر خواب پاچه را قرار داده ایم .می توانید تعبیر خواب پاچه ما را در سایت تبخا بخوانید.

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب برنج چیست؟

تعبیر خواب برنج چیست؟تعبیر خواب برنج پخته چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت چیست؟انواع تعبیر خواب برنج چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب برنج پخته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب عسل (انگبین) چیست؟

تعبیر خواب عسل (انگبین) از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب خوردن عسل (انگبین) چیست؟انواع تعبیر خواب عسل (انگبین) چیست؟تعبیر خواب گرفتن انگبین از دیگری چیست؟تعبیر خواب عسل (انگبین) به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب عسل (انگبین) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب خوردن انگبین (عسل) چیست؟تعبیر خواب انگبین (عسل) به روایت لوک اوینتهاو چیست؟تعبیر خواب دیدن عسل (انگبین)در خواب چیست؟تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب عسل (انگبین) به روایت العنبری چیست؟تعبیر خواب گرفتن انگبین از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...