زمانی که نوزادان از خواب عمیق به‌طور ناگهانی بیدار می‌شوند، آشفته یا هراسان خواهند شد. کابوس‌های شبانه معمولاً با حرکات تند چشمان رخ می‌دهد و می‌توان گفت که زمانی کابوس شبانه برای کودکان اتفاق می‌افتد که محیط اطراف خود را شناخته و اطلاعات آن‌ها از دنیای اطراف به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کند که بتوانند رویدادها را تجزیه‌وتحلیل کنند و پیش‌ازاین مرحله، ازنظر علمی امکان دیدن کابوس وجود ندارد. در متن زیر تعبیر خواب پلو را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پلو ما را در سایت تبخا بخوانید.

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی.

تعبیر خواب پختن برنج در خواب

تعبیر خواب پلو به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن برنج پخته در خواب نشانه حاجت است و اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد و یا فرد دیگری برنج پخته است و پیش روی وی نهاده است نشانه این است حاجت خواب بیننده روا می شود و به آرزویی که دارد می رسد که این آرزو بیشتر دارای جنبه مالی است.

تعبیر خواب دادن پلو به دیگران

دادن پلو به دیگران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود.

تعبیر خواب ریختن زعفران روی پلو

ریختن زعفران روی پلو از نظر ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که روی برنچ پخته زعفران ریخته شده است نشانه این که در راه رسیدن به هدفی که دارد اندوه و ملالی پیش می آید که بزودی رفع می شود.

تعبیر خواب خوردن پلو با ترشی

خوردن پلو با ترشی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است. با دوغ غم و اندوه است. چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست.

تعبیر خواب خوردن پلو

تعبیر خواب پلو به روایت آنلی بیتون

اگر فردی در خواب خود را مشغول خوردن برنج پخته ببیند نشانه کارهای خیر است.

تعبیر خواب اگر دختری در خواب پلو ببیند

تعبیر خواب پلو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است.

تعبیر خواب خوردن پلو با ماست

تعبیر خواب از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن برنج پخته با ماست نشانه خشم است و تعبیر خواب خوردن برنج پخته با ترشی نشانه غم است.

تعبیر خواب پلو

دیدن شن و ریگ داخل پلو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پاچه

ساعد نیوز