مجله سبک زندگی

۵ مطلب با موضوع «تعبیر خواب لباس ها» ثبت شده است

تعبیر خواب پیراهن چیست؟

تعبیر خواب دیدن پیراهن نو و متناسب بدن نشانه ی خرمی و بزرگی است. چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد.اگر در خواب ببینید پیراهن و شلوارتان کهنه و چرکین است ، دلیل که اگر توانگر هستید ، درویش شوید و در غم و اندوه گرفتار شوید.در متن زیر تعبیر خواب پیراهن را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیراهن را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد. اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند.

تعبیر خواب دیدن پیراهن سفید

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

پیراهن سفید در خواب دیدن ، مرد است و بعضی از معبران گویند : پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت . اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است ، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال .

تعبیر خواب دیدن پیراهن چرک و کثیف

پیراهن چرک و کثیف از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند. برخی از معبران پیراهن مرد را زن تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب پیراهن کهنه و دریده

پیراهن کهنه به روایت دانیال نبی

اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است ، تاویلش میانه است درنیکی و بدی . اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است ، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند ، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است ، که خداوند خواب هلاک شود .

تعبیر خواب دیدن پیراهن از جنس پارچه گران بها

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت. به نوشته ابن سیرین هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت حتمی تر است.

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن نو

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است ، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد . اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن ، دلیل که اگر توانگر است ، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود .

تعبیر خواب هدیه گرفتن پیراهن از دیگری

هدیه گرفتن پیراهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد. دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است. برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند.

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن تنگ

تعبیر خواب پیراهن به روایت جابر مغربی

اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت ، دلیل که عیش بر وی فراخ شود . اگر بیند پیراهن تنگ است ، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد .

تعبیر خواب اگر پیراهنی را نپسندید

نپسندیدن پیراهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب وارونه پوشیدن پیراهن

اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید. از امام جعفر صادق _ ع _ روایت می کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی، خرمی و بشارت است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پوستین

بانک جامع تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پیش بند چیست؟

افرادی که خواب کافی ندارند، به دلیل کاهش میزان REM به خاطر سپردن رویا برای آن‌ها دشوار تر خواهد بود. عواملی چون استرس یا آسیب دیدگی می‌تواند باعث رویاهای زنده یا کابوس شود که سبب به خاطر سپردن آن در روز بعد می‌شود. دیدن رویا هیچ تاثیر منفی بر روی کیفیت خواب ندارد اما به خاطر سپردن آن می‌تواند نشانه‌ای از سلامت بدن باشد.در متن زیر تعبیر خواب پیش بند را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پیش بند ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیش بند

تعبیر خواب پیش بند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم.

تعبیر خواب دیدن پیش بند سفید و پرچین

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانه آن است که بزودی ثروتمند خواهد شد .

تعبیر خواب اگر مردی خواب ببیند پیش بند بسته

تعبیر خواب پیش بند به روایت لیلا برایت

اگر مردى خواب ببیند که پیشبند بسته است، نشانه‏ى آن است که کارهاى سختى انجام مى‏دهد.

تعبیر خواب اگر زنی خواب ببیند پیش بند بسته

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته موردی پیش می آید که ناگزیر می شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب ببیند که پیش بند بسته این معنی را می رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی خویش است و از خدشه دار شدن آبروی خود میترسد. اگر پیش بند لکه دار، سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می زنند.

تعبیر خواب اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته

تعبیر خواب پیش بند از نظر آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانه آن است که در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت .

حتما بخوانید » تعبیر خواب پالتو

بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب پوستین چیست؟

کارشناسان اعتقاد دارند دیدن کابوس و خواب‌های آشفته بخشی از روند طبیعی توسعه مغز در دوران کودکی است که به دلیل رشد سلول‌های مغزی و بزرگ شدن آن رخ می‌دهد، اما به تدریج و با افزایش سن در نوجوانی، چون رشد مغز کاهش می‌یابد فرد کمتر دچار کابوس می‌شود.در متن زیر  تعبیر خواب پوستین را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پوستین ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پوستین از نظر معبران

تعبیر خواب پوستین به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او. اگر در وقت تابستان بود، همین دلیل کند، لیکن سرانجام غمناک شود.

تعبیر خواب دیدن پوستین سمور

تعبیر خواب پوستین  به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت، دلیل که زنی توانگر خواهد. اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.

تعبیر خواب دیدن پوستین روباه

دیدن پوستین روباه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور. داشتن پوستینی از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است زیبا و حیله گر که در کار شما نیرنگ به کار می برد و فریب تان می دهد و به دنبال خویش می کشد. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است. اما پوستین سمور زنی است توانگر چنانچه زنی در خواب ببینید که پالتوئی از پوست سمور پوشیده از جانب زنی مال دار و متمول حمایت می شود.

تعبیر خواب دیدن پوستین خرگوش

دیدن پوستین خرگوش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پوستین خرگوش پوشیده است، دلیل که زنی بدکار خواهد. اگر دید پوستین سنجاب پوشیده داشت، دلیل که زنی ناسازگار خواهد. اگر دید پوستین گربه پوشیده بود. دلیل که زنی خوبروی به زنی خواهد و دزد و بی امانت است.

تعبیر خواب دیدن پوستین در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید. پوست گربه معرف زنی است بی امانت و دزد که نمی توانید نه بر او متکی باشید و نه به او اعتماد کنید. پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است. چنانچه در خواب ببینید پوستینی سوراخ شده یاسوخته دارید غمی برای شما می رسد و پوستین کثیف و چرک و متعفن از یک بیماری پر خرج خبر می دهد

تعبیر خواب دیدن پوستین موش

تعبیر خواب پوستین از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دید پوستین موش پوشیده داشت، دلیل که زنی پلید به زنی خواهد. اگر دید که پوستین وی دریده یا سوخته یا ضایع شده، دلیل بر غم و اندوه است.

تعبیر خواب پوشیدن پوستین در خواب

تعبیر خواب پوستین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پوستین تا حدودی احکام پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می کند. پوستین محافظ بدن است در مقابل سرما ولی اگر تابستان پوستین بپوشیم کاری نه فقط بیهوده بلکه قابل تمسخر انجام داده ایم که مردم حق دارند به ما بخندند. در خواب نیز تقریبا همین تاویل را دارد. چنانچه در خواب ببینید که پوستین پوشیده اید اگر در فصل باشد امنیت و آسودگی خیال است و چنانچه غیر فصل باشد به زحمت می افتید. پوستین پوشیدن در غیر فصل واکنش بی اعتمادی شما است نسبت به موقعیتی که دارید. چه کاسب باشید و چه کارمند، به هر حال احساس تزلزل می کنید و پوشیدن پوستین در غیر فصل این معنی را می رساند.

تعبیر خواب پوشیدن پوستین از پوست شتر

نعبیر خواب پوستین

چنانچه در خواب ببینید که پوستین از پوست شتر پوشیده اید میراثی به شما می رسد و از این رهگذر صاحب ثروت می شوید و اگر دیدید که پوستینی از پوست گوسفند دارید معاش شما تامین می گردد.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پالتو

بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب پوتین چیست؟

با تعبیر خواب پوتین ،تعبیر خواب دیدن پوتین در پای دیگری ،تعبیر خواب گرفتن پوتین از دیگری ،تعبیر خواب دیدن پوتین کهنه و تعبیر خواب گره زدن بندهای پوتین همراه ما باشید.

روان شناسان و متخصصان خواب معتقد هستند که به دلیل توانایی‌های شناختی نوزادان، آن‌ها کابوس‌های شبانه را تجربه نخواهند کرد و این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که درک آن‌ها از جهان اطرافشان بسیار زیاد شده باشد. در متن زیر تعبیر خواب پوتین را قرار داده ایم.دیدن پوتین در خواب نشانه ی پافشاری است.می توانید تعبیر خواب پوتین ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پوتین

تعبیر خواب پوتین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش، پوتین، چکمه، گیوه، و چیزهای دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر شکل داده اند تطبیق نمی کند و درست به نظر نمی رسد. مثلا نوشته اند اگر کسی ببیند که پوتین یا کفش نو به پا دارد کنیزک تازه ای از بازار می خرد که امروز نه کنیزک هست و نه بازار برده فروشان. با توجه به تعریف هائی که از خواب داریم که بیشتر یا همه آن ها از نظر علمی ثابت شده پوتین قدرت و توان جسمی و روحی مرد است که با آن می تواند به جنگ مشکلات زندگی برود و راه های دشوار را در نوردد.

تعبیر خواب داشتن پوتین در خواب

تعبیر خواب پوتین از نظر محمد بن سیرین

تعبیر خواب پوتین به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است.

تعبیر خواب گره زدن بندهای پوتین

گره زدن بندهای پوتین از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که پوتین می پوشید و بند های آن را گره می زنید و محکم می کنید به سفری پر تلاش و تقلا می روید یا تحولی در زندگی عادی شما پیدا می شود که باز مستلزم فعالیت و پیگیری است و شما را به کاری بیشتر از گذشته وا می دارد.

تعبیر خواب دیدن پوتین کهنه

دیدن پوتین کهنه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پوتین کهنه به پا داشتید خواب شما می گوید در انجام کاری که می کنید موفق نخواهید بود یا اندوه و ملالی پیش می آید. همین حالت شدید تر است وقتی در خواب ببینید که لباس نو و تمیز پوشیده اید اما پوتین یا کفش کهنه و مندرس به پا دارید.

تعبیر خواب دیدن پوتین لنگه به لنگه

دیدن پوتین لنگه به لنگه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوتین لنگه به لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است(نه هدف) و یا این است که کسی به شما خیانت میکند که باز هم نتیجه هر دو نا بسامانی است و خواب شما می گوید فعلا از راهی که در پیش دارید باز گردید و فکر کنید و مدتی منتظر بمانید تا راه بهتری بیابد. هدف خوب است راه مناسب نیست.

تعبیر خواب گرفتن پوتین از دیگری

گرفتن پوتین از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوتین از کسی گرفتن قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به دیگران است. پوتین خریدن نیازی را خبر میدهد که به تقویت و حمایت و کمک دیگران دارید.

تعبیر خواب دیدن پوتین در پای دیگری

تعبیر خواب پوتین

اگر در خواب ببینید که پوتین شما به پای دیگران است فریب می خوریدو محصولی را از دست می دهید. مالی که حاصل تلاش و کار شما بود. چنانچه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب سوتین

ساعد نیوز

تعبیر خواب پالتو چیست؟

انواع تعبیر خواب پالتو چیست؟تعبیر خواب پوشیدن پالتو شیک در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن پالتو چرک و کثیف چیست؟تعبیر خواب قرض دادن پالتو به دیگران چیست؟تعبیر خواب دادن پالتو به دیگری چیست؟تعبیر خواب پوشیدن پالتو زیبا چیست؟تعبیر خواب دیدن پالتو در خواب چیست؟تعبیر خواب پوشیدن پالتو از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب پالتو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پالتو به روایت آنلی بیتون؟تعبیر خواب پوشیدن پالتو شیک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب قرض دادن پالتو از نظر آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دادن پالتو به دیگری از نظر موچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پالتو چرک و کثیف چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

ادامه مطلب...