افرادی که خواب کافی ندارند، به دلیل کاهش میزان REM به خاطر سپردن رویا برای آن‌ها دشوار تر خواهد بود. عواملی چون استرس یا آسیب دیدگی می‌تواند باعث رویاهای زنده یا کابوس شود که سبب به خاطر سپردن آن در روز بعد می‌شود. دیدن رویا هیچ تاثیر منفی بر روی کیفیت خواب ندارد اما به خاطر سپردن آن می‌تواند نشانه‌ای از سلامت بدن باشد.در متن زیر تعبیر خواب پیش بند را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پیش بند ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیش بند

تعبیر خواب پیش بند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم.

تعبیر خواب دیدن پیش بند سفید و پرچین

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانه آن است که بزودی ثروتمند خواهد شد .

تعبیر خواب اگر مردی خواب ببیند پیش بند بسته

تعبیر خواب پیش بند به روایت لیلا برایت

اگر مردى خواب ببیند که پیشبند بسته است، نشانه‏ى آن است که کارهاى سختى انجام مى‏دهد.

تعبیر خواب اگر زنی خواب ببیند پیش بند بسته

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته موردی پیش می آید که ناگزیر می شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب ببیند که پیش بند بسته این معنی را می رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی خویش است و از خدشه دار شدن آبروی خود میترسد. اگر پیش بند لکه دار، سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می زنند.

تعبیر خواب اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته

تعبیر خواب پیش بند از نظر آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانه آن است که در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت .

حتما بخوانید » تعبیر خواب پالتو

بانک جامع تعبیر خواب