تعبیر خواب برف از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب باریدن برف به وقت خود چیست؟تعبیر خواب خوردن برف چیست؟تعبیر خواب دیدن برف در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب چیست؟تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب چیست؟تعبیر خواب باریدن برف در تابستان چیست؟تعبیر خواب برف به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب باریدن به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب خوردن برف به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن آدم برفی از نظر لوک اوینتهاو چیست؟تعبیر خواب برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن برف در خواب نشانه ی زندگانی، روزی بسیار و بیماری است. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم.در متن زیر تعبیر خواب برف را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب برف ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب برف از نظر معبران

تعبیر خواب برف به روایت امام جعفر صادق

دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

تعبیر خواب باریدن برف به وقت خود

تعبیر خواب باریدن به روایت محمد بن سیرین

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

تعبیر خواب خوردن برف

تعبیر خواب خوردن برف به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .

برف خوردن در خواب ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .

تعبیر خواب دیدن برف در خواب

تعبیر خواب دیدن برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم.

تعبیر خواب دیدن آدم برفی درخواب

تعبیر خواب دیدن آدم برفی از نظر لوک اوینتهاو

بارش برف : سستی زود گذر

برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

تعبیر خواب باریدن برف در تابستان

تعبیر خواب برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید  اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.


حتما بخوانید » تعبیر خواب بانگ و صداها چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب