انواع تعبیر خواب انگشتر چیست؟تعبیر خواب شکستن انگشتر چیست؟تعبیر خواب گم کردن انگشتر چیست؟تعبیر خواب بخشیدن انگشتر به دیگری چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتر سیمین در خواب چیست؟تعبیر خواب گرفتن انگشتر از دیگری چیست؟تعبیر خواب انگشتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن انگشتر آهنی از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب انگشتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب انگشتر از نظر محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب انگشتر به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب گم کردن انگشتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن انگشتر سیمین در خواب نشانه ی زن و فرزند است.اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند.اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست.در متن زیر تعبیر خواب انگشتر را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب انگشتر ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق

انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش.

تعبیر خواب شکستن انگشتر

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود.

تعبیر خواب گم کردن انگشتر

گم کردن انگشتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر به دیگری

تعبیر خواب انگشتر از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.

تعبیر خواب دیدن انگشتر سیمین در خواب

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود.

تعبیر خواب گرفتن انگشتر از دیگری

تعبیر خواب انگشتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود.

تعبیر خواب دیدن انگشتر آهنی

تعبیر خواب دیدن انگشتر آهنی از نظر ابراهیم کرمانی

اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم.

تعبیر خواب دیدن انگشتر در خواب

تعبیر خواب انگشتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.


در ادامه بخوانید » تعبیر خواب اسباب بازی چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب