تعبیر خواب دیدن پیراهن نو و متناسب بدن نشانه ی خرمی و بزرگی است. چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد.اگر در خواب ببینید پیراهن و شلوارتان کهنه و چرکین است ، دلیل که اگر توانگر هستید ، درویش شوید و در غم و اندوه گرفتار شوید.در متن زیر تعبیر خواب پیراهن را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیراهن را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد. اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند.

تعبیر خواب دیدن پیراهن سفید

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

پیراهن سفید در خواب دیدن ، مرد است و بعضی از معبران گویند : پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت . اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است ، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال .

تعبیر خواب دیدن پیراهن چرک و کثیف

پیراهن چرک و کثیف از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند. برخی از معبران پیراهن مرد را زن تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب پیراهن کهنه و دریده

پیراهن کهنه به روایت دانیال نبی

اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است ، تاویلش میانه است درنیکی و بدی . اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است ، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند ، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است ، که خداوند خواب هلاک شود .

تعبیر خواب دیدن پیراهن از جنس پارچه گران بها

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت. به نوشته ابن سیرین هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت حتمی تر است.

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن نو

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است ، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد . اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن ، دلیل که اگر توانگر است ، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود .

تعبیر خواب هدیه گرفتن پیراهن از دیگری

هدیه گرفتن پیراهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد. دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است. برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند.

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن تنگ

تعبیر خواب پیراهن به روایت جابر مغربی

اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت ، دلیل که عیش بر وی فراخ شود . اگر بیند پیراهن تنگ است ، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد .

تعبیر خواب اگر پیراهنی را نپسندید

نپسندیدن پیراهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب وارونه پوشیدن پیراهن

اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید. از امام جعفر صادق _ ع _ روایت می کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی، خرمی و بشارت است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پوستین

بانک جامع تعبیر خواب