تعبیر خواب برنج چیست؟تعبیر خواب برنج پخته چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت چیست؟انواع تعبیر خواب برنج چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب برنج پخته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب برنج به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن برنج در خواب نشانه ی خیر و برکت و حاجت است.اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد.دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست. چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.در متن زیر تعبیر خواب برنج را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب برنج ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

انواع تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج به روایت امام جعفر صادق

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

تعبیر خواب برنج پخته

تعبیر خواب برنج پخته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب.

تعبیر خواب خوردن برنج با گوشت

تعبیر خواب برنج به روایت محمد بن سیرین

برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ

تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن برنج خوردتن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب عسل (انگبین) چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب