دیدن پنیر در خواب خوب و نیکوست. اگر ببینید پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد. اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسیبه شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود.در متن زیر از نظر معبران مختلف تعبیر خواب پنیر را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پنیر ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می‌بینیم یا تر. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می‌شود و چطور می‌بینیم.

تعبیر خواب دیدن پنیر خشک در خواب

تعبیر خواب پنیر به روایت محمد بن سیرین

پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که در حضر بدست آید.

تعبیر خواب دیدن پنیر تازه و قالبی

دیدن پنیر تازه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید.

تعبیرخواب دیدن پنیر تر

تعبیر خواب پنیر به روایت ابراهیم کرمانی

پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود

تعبیر خواب دیدن پنیر له شده

دیدن پنیر له شده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد

تعبیر خواب خوردن نان و پنیر

تعبیر خواب پنیر به روایت جابر مغربی

اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری، یـعـنـی در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب دادن پنیر به گربه

دادن پنیر به گربه ازنظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است.

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب پا

ساعد نیوز