وزغ گونه ای قورباغه است که پوستی خشک و پاهایی کوتاه دارد و از آبزیان به شمار می آید .برای اینکه بدانید دیدن وزغ در خواب , چسبیدن وزغ به آدم در خواب , دیدن وزغ روی درخت در خواب یا دیدن وزغ به هر شکل دیگری چه تعبیری دارد با ما همراه باشید .

دیدن وزغ در خواب تعابیر مختلفی می تواند داشته باشد مانند بیماری , ضرر و زیان , ناراحتی , مشکل . همان طور ,که می بینید تعبیر خواب وزغ نیکو نیست و تعابیر خوبی ندارد . مثلا آنتی بیتون دیدن وزغ را در خواب نشانه ناراحتی ,می داند .لیلا نیز خوردن وزغ را نشانه بیناری می داند . در ادامه تعابیری از خالد اصفهانی و امام صادق را نیز ,مشاهده می کنید .

تعبیر خواب وزغ

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر خواب ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی.

 

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند،یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب وزغ نوشته:

اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی ,کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.

کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که ,سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های,بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.

اگر در خواب ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود ,نمی شوید و رنج می برید.

اگر قورباغه را در خواب در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست,که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید.

مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست.اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته ,و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود,

دیدن وزغ در جیب لباس در خواب

و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید. این تعبیر ,برای زن و مرد یکسان است.

اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر ,شما بد می گویند.

اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از سمت برادرتان ناراحتی به شما می رسد وو اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد وزن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.

چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است وکه به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می گردد. اگر قورباغه را بر درخت،مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.

خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتیومی کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید.این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

خالد اصفهانی درباره تعبیر خواب وزغ می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند,و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.

اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

اگر در خواب ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را خورده‌ای شخص زاهدی را مغلوب می‌کنی.

تعبیر داشتن وزغ در خواب

اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.لیلا برایت می گوید:

دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیماری است.

اگر در خواب صدای وزغی را بشنوید، به این معنا است که اخباری به گوشتان می‌رسد.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پلنگ

تعبیرستان , با علم , ستاره