دیدن پنبه در خواب مال حلال و منفعت است.اگر در خواب ببینید پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید.چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد.در متن زیر تعبیر خواب پنبه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پنبه ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پنبه از نظر معبران

تعبیر خواب پنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است.

انواع تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه به روایت امام جعفر صادق

دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است.

اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.

تعبیر خواب دیدن تشک پنبه ای

دیدن تشک پنبه ای از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند.

تعبیر خواب دیدن پنبه دانه در خواب

تعبیر خواب پنبه به روایت محمد بن سیرین

به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب.

تعبیر خواب دیدن مرزعه ای پر از گل پنبه ای

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید. لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.

تعبیر خواب دیدن ریسمان پنبه در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید :

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

تعبیر خواب دادن پنبه به دیگری

دادن پنبه به دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید. ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست.

تعبیر خواب اگر کشاورزی در خواب مزرعه پنبه ببیند

تعبیر خواب پنبه به روایت آنلی بیتون

اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .

تعبیر خواب پنبه

تبدیل کردن پنبه به نخ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

بانک جامع تعبیر خواب

حتما بخوانید » تعبیر خواب پشتی