آمار‌ها نشان می‌دهند، حدود ۲۰ درصد از کودکان ۶ ساله در هفته دچار کابوس شبانه می‌شوند و نکته جالب مشاهده کابوس به وسیله دو درصد از بزرگسالان در شب در هر هفته است.کارشناسان اعتقاد دارند، دیدن رویا یا کابوس در مرحله REM از خواب شبانه رخ می‌دهد که در این حالت عنبیه چشم به دلیل دیدن رویا یا کابوس زیر پلک به شدت حرکت می‌کند، همچنین دراین حالت حرکت اعضای بدن متوقف و به عبارتی فرد فلج می‌شود و توانایی دیدن تصاویر سیاه و سفید و در برخی افراد رنگی را پیدا می‌کند.در متن زیر تعبیر خواب پیت را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پیت ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیت

تعبیر خواب پیت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند و بیشتر به تعداد.

تعبیر خواب پیت سوراخ شده

پیت سوراخ شده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده ای است که انجام می دهیم و به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

حتما بخوانید » تعبیر خواب استخوان

بانک جامع تعبیر خواب