تعبیر خواب پیر شدن در خواب نشانه ی عزت و شرف است.اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.در متن زیر تعبیر خواب پیر را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب پیر ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پیر از نظر معبران

تعبیر خواب پیر به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

تعبیر خواب اگر پیری ببیند جوان شده

تعبیر خواب پیر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

تعبیر خواب پیر شدن در خواب

تعبیر خواب پیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است.

انواع تعبیر خواب پیر

لوک اویتنهاو می گوید :

پیر زن : دعوا

پیر مرد : زندگی طولانی

تعبیر خواب دیدن پیرمرد ناشناس

دیدن پیرمرد ناشناس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید. اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.

تعبیر خواب دیدن پیر در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب آدم پیری را دیدید ، نشانه ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است . اگر خواب ببینید که پیر شده اید ، نشانه ی موفقیت در انجام کارها است .

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

حتما بخوانید » تعبیر خواب بازی

بانک جامع تعبیر خواب