در این مطلب تعبیر خواب نابینایی را مشاهده می کنید . معبران بزرگی همچون امام جعفر صادق , ابراهیم کرمانی و مطیعی تهرانی به بیان آن پرداخته اند . در ادامه با ما همراه باشید .

امام صادق درباره دیدن نابینایی در خواب چنین گفته اند که این خواب می تواند تعابیری همچون غم , مال و حال بد ,داشته باشد .ابراهیم کرمانی می گوید اگر نابینایی را در خواب کمک کنید به معنی مومن بودن شماست .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب نابینائی می گوید که اگر در خواب ببینی نابینا هستی نشان از گمراهی شما دارد.

تعبیر خواب نابینائی

تعبیر خواب نابینائی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد،به این معنا است که آن کس را از راه ببرد.

تعبیر خواب نابینائی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وقتی در خواب ، خود را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم علامت آن است که چیزهائی را ,نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم,یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند.

در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است ,از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند.

کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم ,می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند,و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند,

لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند. نابینائی,یک چشم نشانه خوف و رجا است.

تعبیر خواب نابینائی به روایت امام جعفر صادق

معنای دیدن نابینائی در خواب

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است.

تعبیر خواب کور شدن

اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهی دین. اگر نابینا بیند,که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب بینائی می‌گوید:

اگر ببینی یک چشم تو کور شده است، یـعـنـی نصف دین تو می‌رود,یا با یک دست یا یک پا یا یکی از اندام‌های دیگر گناه بزرگی مرتکب می‌شوی، و یا دچار مصیبتی خواهی شد.

کور شدن

اگر خواب ببینی نابینا شده‌ای، یـعـنـی گمراه می‌شوی و یا فرزندت از دنیا می‌رود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی در سیاهی و مردمک چشم تو سفیدی قرار دارد [تقریباً به شکل انسان‌های نابینا]، یـعـنـی دچار غم و اندوه ,می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ… _ … و دیدگانش از غم سپید شد… (یوسف-۸۴).

جابر مغربی درباره تعبیر خواب بینائی می‌گوید:

اگر ببینی چشم‌هایت بینا است ولی مردم فکر می‌کنند کور یا “شب‌کور” هستی، یـعـنـی باطن تو در دین ,و ایمان بهتر از ظاهرت می‌باشد.

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پل

تعبیرستان