انواع تعبیر خواب انجیر چیست؟تعبیر خواب دیدن انجیر زرد در خواب چیست؟تعبیر خواب دیدن انجیر سیاه چیست؟تعبیر خواب دیدن درخت انجیر در خواب چیست؟تعبیر خواب انجیر به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب انجیر به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب انجیر به روایت لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب چیست؟تعبیر خواب انجیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب انجیر سیاه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن انجیر در خواب نشانه ی غم و اندوه است.انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.در متن زیر تعبیر خواب انجیر را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب انجیر ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر به روایت محمد بن سیرین

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

انواع تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر به روایت لیلا برایت

دیدن انجیر در خواب ، نشانه ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت . دیدن برگ انجیر در خواب ، نشانه ی آن است که فرد با ایمانی هستید . اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید ، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می شوید .

تعبیر خواب دیدن انجیر زرد در خواب

تعبیر خواب انجیر به روایت ابراهیم کرمانی

انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب

تعبیر خواب انجیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد.

تعبیر خواب دیدن درخت انجیر در خواب

اچ میلر می گوید :

اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می بندد . اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می خورید ، به این معنا است که احتمالا بیمار می شوید

تعبیر خواب دیدن انجیر سیاه

تعبیر خواب انجیر سیاه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.


در ادامه بخوانید » تعبیر خواب انار چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب