انواع تعبیر خواب بادیه چیست؟تعبیر خواب شستن بادیه درخواب چیست؟تعبیر خواب شکستن بادیه چیست؟تعبیر خواب بادیه آهنی چیست؟تعبیر خواب دیدن بادیه خالی چیست؟تعبیر خواب دیدن بادیه نو در خواب چیست؟تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بادیه نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شستن بادیه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بادیه خالی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بادیه خالی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بادیه آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب شکستن بادیه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

دیدن بدیه در خواب دلالت بر کدبانوی خانه دارد.چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز و براق در دست داشته باشیم گویای این است که روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را می گوید که نقار و کدورتی پیش می آید.در متن زیر تعبیر خواب بادیه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بادیه ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند. در مورد نخست به همین قسمت کلمه بیابان مراجعه کنید اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ، کهن بادیه و پیاله و این نوع ظروف را که در قسمت طباخی خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنیزک نسبت داده اند. بخصوص در مورد بادیه و پیاله نوشته اند کنیزک.امروز کنیزک نداریم و حتی نمی شناسیم و جز نامی که در کتابها نوشته اند اطلاعی در مورد آن نداریم. بطور کلی پیاله و بادیه به خانم بر می گردد و سودی که از جانب او عاید ما می شود.

تعبیر خواب دیدن بادیه نو در خواب

تعبیر خواب دیدن بادیه نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم. چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز و براق در دست داشته باشیم گویای این است که روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را می گوید که نقار و کدورتی پیش می آید.

تعبیر خواب شستن بادیه درخواب

تعبیر خواب شستن بادیه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه بیننده خواب جوان و مجرد باشد، شستن پیاله نیکو است و نشان دهنده این است که زنی در زندگی او ظاهر می شود که خانه دار و کدبانو است. اگر این خواب را دختر جوانی ببیند باز هم خوب است زیرا به شخصیت خودش بر می گردد و تمایلات نهفته او را نشان می دهد. چنین دختری شائق تشکیل یک زندگی خوب خانوادگی است و در خود این آمادگی را می بیند که مردی را خوشبخت کند. نصیبی که از زندگی خانوادگی می بریم به اندازه بادیه مشخص می شود بادیه کوچک سهم اندک است و بزرگ نصیب بیشتر ما را نشان می دهد.

تعبیر خواب دیدن بادیه خالی

تعبیر خواب دیدن بادیه خالی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه پر توفیق است.بادیه خالی بی نصیبی است. پیاله شکسته غم و اندوه است و اندوهی که در محیط خانواده پیش می آید چنان چه بادیه ای از نقره داشتید کسی در محدوده خانه در صدد فریب شما بر می آید.


حتما بخوانید » تعبیر خواب اسباب بازی چیست؟


تعبیر خواب بادیه آهنی

تعبیر خواب دیدن بادیه آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط خانوادگی است و بادیه چینی شکنندگی و ظرافت این علائق و روابط را بیان می کند و به ما هشدار می دهد که موجب شکستن این پیوند عاطفی نشویم. داشتن تعداد زیادی بادیه تعدد کدبانو را نشان نمی دهد بل که مبین وسعت و توانائی زن خانه است.

تعبیر خواب شکستن بادیه

تعبیر خواب شکستن بادیه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته اند اگر بادیه ای را به عمد به زمین بزنید، بشکنید یا دور بیاندازید زن را طلاق میدهید و اگر زنی این خواب را ببیند زن دیگری بین او و شوهرش اختلاف به وجود می آورد که شکستن و دور افکندن بادیه گویای نفرتی است که از آن زن مجهول دارد.


حتما بخوانید »  تعبیر خواب اره چیست؟


آفتاب