تعبیر خواب بیل از نظر معبران چیست؟تعبیر خواب اگر زنی در خواب بیل ببیند چیست؟تعبیر خواب دیدن بیل نو چیست؟تعبیر خواب داشتن بیل چیست؟تعبیر خواب گرفتن بیل چیست؟تعبیر خواب بیل به روایت محمد بن سیرین چیست؟تعبیر خواب بیل به روایت آنلی بیتون چیست؟تعبیر خواب دیدن بیل نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب بیل به روایت ابراهیم کرمانی چیست؟تعبیر خواب گرفتن بیل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند، دلیل که کار وی تمام شود. اگر بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکسهست آزردگی و کدورت دارد.گرفتن بیل، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن. در متن زیر تعبیر خواب بیل را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب بیل ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب بیل از نظر معبران

تعبیر خواب بیل به روایت محمد بن سیرین

بیل در خواب خادمی است که کارها کند.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب بیل ببیند

تعبیر خواب بیل به روایت آنلی بیتون

اگر زنى در خواب ببیند با بیل سرکجى مشغول کندن زمین مى‏باشد، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل است. اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله مى‏کنند، به این معنا است که توطئه‏ى دشمن را بر ملا مى‏سازید.

تعبیر خواب دیدن بیل نو

تعبیر خواب دیدن بیل نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب بیلی نو با دسته ای محکم دیدید که احساس کردید به خودتان تعلق دارد و کسی را به کمک می گیرید که قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد اما اگر این بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد

تعبیر خواب داشتن بیل

تعبیر خواب بیل به روایت ابراهیم کرمانی

بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند بیل در خواب کاری است که با رنج و عذاب حاصل شود. اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند، دلیل که کار وی تمام شود

تعبیر خواب گرفتن بیل

تعبیر خواب گرفتن بیل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

گرفتن بیل، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن.


حتما بخوانید » تعبیر خواب انگشتر چیست؟


آفتاب