زنها و مردها و حتی بچه‌های کوچولو هم خواب می‌بینند. همه‌ی ما تقریبا دو ساعت در شب خواب می‌بینیم، حتی آنهایی که ادعا می‌کنند اصلا خواب نمی‌بینند هم خواب می‌بینند. محققان دریافته‌اند آدمها هر شب چند خواب می‌بینند که هر کدام چیزی بین ۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد. ما در طول زندگی خود به طور متوسط ۶ ساعت در حال خواب دیدن هستیم.در متن زیر تعبیر خواب پل را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پل ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پل از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب پل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم. در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد.

انواع تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل به روایت امام جعفر صادق

پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند. دوم: پادشاه. سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن. چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

تعبیر خواب دیدن پل محکم و استوار

پل محکم و استوار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند. اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم.

تعبیر خواب گذشتن از پل

تعبیر خواب پل  به روایت ابراهیم کرمانی

پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل  به روایت محمد بن سیرین

پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

تعبیر خواب دیدن پل ویران و شکسته

پل ویران و شکسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است. ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

بانک جامع تعبیر خواب

حتما بخوانید »  تعبیر خواب پشم